UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 Số: 2790/BC-SXD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021

        

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

          Trong 9 tháng đầu năm 2021 Thanh tra Sở Xây dựng đã triển khai 41 cuộc thanh, kiểm tra bao gồm (03 cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch được duyệt và 38 kiểm tra thường xuyên). Qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại và hành vi vi phạm và đã xử lý vi phạm hành chính với 16 tổ chức tổng số tiền 315 triệu đồng, cụ thể như sau:

        1. Thanh tra hành chính

        a) Việc triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: 0

        - Tổng số cuộc đã thực hiện: 0

        b) Kết luận thanh tra: 0

        2. Thanh tra chuyên ngành

        a. Việc triển khai các cuộc thanh, kiểm tra trong kỳ

        - Triển khai trong kỳ: 03 cuộc

        Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Vũ Quang; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vũ Quang; huyện Nghi Xuân; một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

        - Kỳ trước chuyển sang: 0

          b) Kết quả thanh tra: Đã ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Vũ Quang; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vũ Quang. Kết quả thanh tra:

          - Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 04 tổ chức

          - Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra:

          + Về kinh tế: Kiến nghị giảm trừ giá trị hợp đồng xây lắp, giá trị thanh toán tại các công trình do UBND huyện, UBND xã làm Chủ đầu tư với tổng số tiền 3.650.262.000 đồng;

          + Về xử lý vi phạm: Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức được ban hành là 04; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 90 triệu đồng; xử phạt bằng hình khác: Không; chuyển cơ quan điều tra xử lý: Không.

          c) Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra

          - Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế: UBND huyện Vũ Quang đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc hoàn thành giảm trừ kinh phí với số tiền 3.650.262.000 đồng và đã có báo cáo kết quả xử lý kết luận thanh tra tại văn bản số 254/BC-UBND ngày 18/8/2021.

          - Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Các tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính đã chấp hành việc nộp phạt. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thực hiện 90 triệu đồng.

          - Xử lý hình sự: Không.

        3. Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động (kiểm tra thường xuyên)

        - Số cuộc kiểm tra: 38, trong đó về trật tự xây dựng: 03 công trình; kiểm tra về chất lượng công trình: 162 công trình.

        - Đối tượng được kiểm tra: 414

        - Một số nội dung tồn tại và hành vi vi phạm: Không trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp thi công; Không trình Chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật; Xây dựng công trình không phù hợp theo quy hoạch được duyệt; lưu trữ hồ sơ không đầy đủ theo danh mục quy định; thi công không đúng thiết kế biện pháp thi công được duyệt.

        - Số cá nhân, tổ chức vi phạm qua kiểm tra: 12 tổ chức vi phạm

        - Hình thức xử lý: Thanh tra Sở đã yêu cầu các đơn vị dừng thi công hạng mục một số công trình, có biện pháp xử lý, khắc phục các nội dung tồn tại sai sót và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đã lập 12 Biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

        Tổng số quyết định xử phạt hành chính trong 9 tháng đầu năm 2021 là 12 quyết định, với tổng số tiền 225 triệu đồng; tổng số tiền đã thu được 175 triệu đồng.

        4. Thực hiện các cuộc kiểm tra do UBND tỉnh giao

        - Thực hiện Văn bản số 8817/UBND-KT2 ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc làm rõ một số nội dung liên quan đến dự án của Doanh nghiệp tư nhân Tân Sơn Thủy. Sở Xây dựng phối hợp với với UBND huyện Nghi Xuân kiểm tra, xử lý việc xây dựng các hạng mục công trình của dự án Cơ sở tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp, vận tải hàng hóa đường bộ, cho thuê máy công trình tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân của Doanh nghiệp tư nhân Tân Sơn Thủy và báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 214/SXD-TTS ngày 25/01/2021;

        - Thực hiện Văn bản số 469/UBND-NL1 ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng. Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 260/SXD-TTS ngày 28/01/2021.

        5. Thực hiện một số công việc khác

        - Tham gia Tổ công tác tham mưu xử lý vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại huyện Lộc Hà;

          - Tham gia kiểm tra, rà soát kết quả nghiệm thu, cơ sở pháp lý đề xuất hỗ trợ chính sách cho các dự án nuôi cá bơn, cá mú, tôm công nghệ cao do Thanh tra tỉnh chủ trì;

        - Tham gia kiểm tra, rà soát các dự án thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh do Sở Công Thương chủ trì;

        - Tham gia kiểm tra, rà soát, đánh giá phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Sở Công thương chủ trì;

        - Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, đầu tư, xây dựng, chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Giang tại dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà, xã An Dũng, huyện Đức Thọ do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

        - Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và các pháp luật khác có liên quan đối với các tổ chức khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

        - Tham gia Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra theo Quyết định 204/QĐ-TU ngày 30/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020.

        - Thực hiện một số báo cáo, góp ý đột xuất của UBND tỉnh, các sở, ban ngành theo yêu cầu.

          6. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

          - Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: Không

          - Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tổ chức; tổng số người tham gia: Không (do ảnh hưởng của dịch bênh Covid 19)

          5. Xây dựng lực lượng

          - Tổng số công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo (số thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính, thanh tra viên và tương đương,...): 06 người

          - Biến động tăng, giảm số lượng công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo: Không

          - Số người được chuyển đổi vị trí công tác: Không

          - Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra và số đã thực hiện: Nhu cầu đào tạo 02 thanh tra viên; số đã thực hiện: 02.

          - Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm: Không

        II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Công tác tiếp công dân

Số lượt tiếp công dân 9 tháng đầu năm 2021: Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Sở và phòng chuyên môn tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

          2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          a. Tổng số đơn tiếp nhận trong 9 tháng đầu năm 2021: 05 đơn, cụ thể:

          - Đơn của ông Hoàng Sơn phản ánh một số công trình thi công chậm tiến độ và chất lượng không đảm bảo (dự án cấp nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ, dự án mở rộng nhà máy nước Thạch Bàng cho xã Bình An, mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt cho xã Tùng Ảnh).

          - Đơn của ông Nguyễn Đăng Thêm, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh phản ánh về việc gia đình bà Phương Xuân triển khai xây dựng nhà đã gây nứt các trụ phía bắc và gây hư hỏng nặng căn hộ số 3 đường Nguyễn Đức Kế của gia đình ông Nguyễn Đăng Thêm.

          - Đơn của ông Ngô Đức Hoàn, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh tố cáo một số cán bộ, công chức UBND phường Bắc Hà và UBND thành phố Hà Tĩnh, Sở Xây dựng có hành vi vi phạm trong việc lập quy hoạch khu vực Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và Khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.

          - Đơn của ông Nguyễn Hoàng Kiên, Khu Trung Hòa, Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội tố cáo công ty Cổ phần Hồng Làm Xuân Thành tại dự án Hoa Tiên Paradise tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tố cáo hành vi huy đông, chiếm dụng vốn trái phép.

          - Đơn của các hộ dân ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân kiến nghị về việc Công ty CP ĐTPT Đô thị mới Sông Lam thi công không chấp hành an toàn lao động, làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân.

          b. Phân loại đơn

- Phân loại theo nội dung:

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0 đơn

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 02 đơn

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 03 đơn

- Phân loại theo tình trạng giải quyết

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 02 đơn

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 03 đơn

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0 đơn

          c) Kết quả xử lý đơn

          - Đơn của ông Hoàng Sơn: Đơn không ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn, không ghi địa chỉ người viết đơn, không ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh nên không đủ điều kiện xử lý.

          - Đơn của ông Nguyễn Đăng Thêm: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hà Tĩnh. Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1115/SXD-TTS ngày 07/5/2021 chuyển đến UBND thành phố để xem xét, giải quyết theo quy định.

          - Đơn của ông Nguyễn Hoàng Kiên, Khu Trung Hòa, Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội: Đơn đang được xử lý.

          - Đơn của ông Ngô Đức Hoàn, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh: Thực hiện Văn bản số 3366/UBND-TCD1 ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND phường Bắc Hà tổ chức đối thoại, trả lời công dân Ngô Đức Hoàn. Tuy nhiên, công dân Ngô Đức Hoàn chưa thống nhất với các nội dung trả lời. Do đó, để đảm bảo quy trình về xử lý đơn của công dân, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 2054/SXD-QHHT ngày 30/7/2021 và kính đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức buổi làm việc, khâu nối các nội dung liên quan để giải quyết theo quy định. Đơn hiện nay đang được Thanh tra tỉnh xử lý.

          + Đơn của các hộ dân ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân kiến nghị về việc Công ty CP ĐTPT đô thị mới Sông Lam thi công không chấp hành an toàn lao động, làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân: Đơn đang được xem xét, xử lý.

            III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

            1. Công tác tuyên truyền

          Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện thông qua các đợt chào cờ đầu tháng, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên trang Web của Sở và thông qua các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng đã xây dựng các kế hoạch số 402/KH-SXD ngày 22/02/2021 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; kế hoạch số 471/KH-SXD ngày 02/3/2021 về việc kiểm tra và hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2021; kế hoạch số 528/KH-SXD ngày 10/3/2021 về việc kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2020.

          2. Các biện pháp phòng ngừa

          - Thực hiện Văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập; Văn bản số 1051/UBND-NC ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập; Văn bản số 76/TT-NV3 ngày 02/3/2021 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn công tác kê khai, công khai kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020; Sở đã xây dựng kế hoạch số 528/KH-SXD ngày 10/3/2021 về việc kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2020 và tổ chức kê khai, công khai theo quy định.

          - Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng, mua sắm tài sản, trang thiết bị...

          - Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng: Đã xây dựng kế hoạch về việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và sẽ thực hiện trong thời gian tới theo quy định.

          3. Phát hiện và xử lý tham nhũng

          Trong  9 tháng đầu năm 2021, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

          V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

            a) Thuận lợi

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ cùng với sự kết hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cùng với sự nổ lực của toàn cán bộ công chức Thanh tra Sở đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

          Kế hoạch công tác thanh tra được khảo sát, tổ chức xây dựng kịp thời; nội dung kế hoạch bám sát yêu cầu, định hướng xây dựng chương trình công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Song song với việc xây dựng kế hoạch, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, tổ chức rà soát kế hoạch công tác thanh tra của các cơ quan thanh tra toàn ngành để thực hiện việc chống trùng lắp giữa thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố.

          Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về KNTC. Qua đó, đã nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

          Về công tác phòng, chống tham nhũng, Sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chi tiêu quy định hiện hành của Nhà nước; công khai việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ công chức gắn việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật PCTN vào quy chế thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị. Những kết quả đó đã góp phần tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân.

          b) Khó khăn

          - Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của bệnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp nên các cuộc thanh tra, kiểm tra thường xuyên có phần bị hạn chế, gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra.

          - Biên chế được giao cho Sở Xây dựng Hà Tĩnh nói chung và Thanh tra Sở nói riêng còn hạn chế, chỉ 06 biên chế được giao, trong khi đó khối lượng công việc tương đối nhiều, cán bộ phải thực hiện kiêm nhiệm nhiều vị trí công việc.

          - Ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng của một số tổ chức, cá nhân chưa cao, nên vẫn còn xảy ra sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng.

          VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

     Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung thực hiện các công việc sau:

          1. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra về chất lượng công trình, trật tự xây dựng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định

        2. Ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Nghi Xuân, việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân; ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

        3. Khảo sát xây dựng đề cương, ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Đức Thọ; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Đức Thọ; khảo sát xây dựng đề cương, ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng tại một số đơn vị, cơ sở sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh.

        4. Thanh tra hành chính đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình Hà Tĩnh.      

          5. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          6. Tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, ngành chủ trì.

          7. Thực hiện một số công việc đột xuất của UBND tỉnh, liên ngành, lãnh đạo Sở giao./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ XD;

- Thanh tra Tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (bc);

- Lưu: VP, TTS.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.648.981
    Online: 28