UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 Số: 2789/BC-SXD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý III năm 2021

        

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

          Trong quý III năm 2021, Thanh tra Sở Xây dựng đã triển khai 09 cuộc thanh, kiểm tra bao gồm (02 cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch được duyệt và 07 kiểm tra thường xuyên). Cụ thể như sau:

        1. Thanh tra hành chính

        a) Việc triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: 0

        - Tổng số cuộc đã thực hiện: 0

        b) Kết luận thanh tra: 0

        2. Thanh tra chuyên ngành

        a. Việc triển khai các cuộc thanh, kiểm tra trong kỳ

        - Triển khai trong kỳ: 01 cuộc

        + Thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

        - Kỳ trước chuyển sang: 01 cuộc

        + Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Nghi Xuân; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

        b. Kết quả thanh tra

        - Đã hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Nghi Xuân; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 nên việc tổ chức công bố kết luận thanh tra chưa được tiến hành theo kế hoạch.

        + Đang xây dựng dự thảo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ tiến hành công bố kết luận thanh tra trong tháng 9/2021.

        3. Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động (kiểm tra thường xuyên)

        - Số cuộc kiểm tra: 07, trong đó về trật tự xây dựng: 01 công trình; kiểm tra về chất lượng công trình: 23 công trình.

        - Đối tượng được kiểm tra: 60

        - Một số nội dung tồn tại và hành vi vi phạm: Không

        - Số cá nhân, tổ chức vi phạm:  Không

        - Hình thức xử lý: Không

        4. Thực hiện một số công việc khác

        - Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, đầu tư, xây dựng, chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Giang tại dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà, xã An Dũng, huyện Đức Thọ do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

        - Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và các pháp luật khác có liên quan đối với các tổ chức khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

        - Tham gia Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra theo Quyết định 204/QĐ-TU ngày 30/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020.

          5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: Không

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tổ chức; tổng số người tham gia: Không (do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19).

          6. Xây dựng lực lượng

- Tổng số công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo (số thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính, thanh tra viên và tương đương,...): 06 người

- Biến động tăng, giảm số lượng công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo: Không

- Số người được chuyển đổi vị trí công tác: Không

- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra và số đã thực hiện: Nhu cầu đào tạo 02 thanh tra viên; số đã thực hiện: 02.

- Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm: Không

        II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Công tác tiếp công dân

Số lượt tiếp công dân quý III năm 2021: Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Sở và phòng chuyên môn tham gia tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 nên trong quý III không tổ chức tiếp công dân.

          2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          a. Tổng số đơn tiếp nhận trong quý III năm 2021: 03 đơn, cụ thể:

          + Đơn của ông Ngô Đức Hoàn, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh tố cáo một số cán bộ, công chức UBND phường Bắc Hà và UBND thành phố Hà Tĩnh, Sở Xây dựng có hành vi vi phạm trong việc lập quy hoạch khu vực Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và Khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.

          + Đơn của ông Nguyễn Hoàng Kiên, Khu Trung Hòa, Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội tố cáo công ty Cổ phần Hồng Làm Xuân Thành tại dự án Hoa Tiên Paradise tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tố cáo hành vi huy đông, chiếm dụng vốn trái phép.

          + Đơn của các hộ dân ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân kiến nghị về việc Công ty CP ĐTPT đô thị mới Sông Lam thi công không chấp hành an toàn lao động, làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân.

          b. Phân loại đơn

- Phân loại theo nội dung:

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0 đơn

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 02 đơn

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 01 đơn

- Phân loại theo tình trạng giải quyết

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 0 đơn

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 03 đơn

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0 đơn

          b) Kết quả xử lý đơn

          - Đơn của ông Nguyễn Hoàng Kiên, Khu Trung Hòa, Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội: Đơn đang được xử lý.

          - Đơn của ông Ngô Đức Hoàn, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh: Thực hiện Văn bản số 3366/UBND-TCD1 ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND phường Bắc Hà tổ chức đối thoại, trả lời công dân Ngô Đức Hoàn. Tuy nhiên, công dân Ngô Đức Hoàn chưa thống nhất với các nội dung trả lời. Do đó, để đảm bảo quy trình về xử lý đơn của công dân, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 2054/SXD-QHHT ngày 30/7/2021 và kính đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức buổi làm việc, khâu nối các nội dung liên quan để giải quyết theo quy định. Đơn hiện nay đang được Thanh tra tỉnh xử lý.

          + Đơn của các hộ dân ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân kiến nghị về việc Công ty CP ĐTPT đô thị mới Sông Lam thi công không chấp hành an toàn lao động, làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân: Đơn đang được xem xét xử lý.

            III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

            1. Công tác tuyên truyền

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 nên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật không thực hiện được theo kế hoạch đề ra.

          2. Phát hiện và xử lý tham nhũng

          Trong quý III năm 2021, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

          II. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

            a) Thuận lợi

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ cùng với sự kết hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cùng với sự nổ lực của toàn cán bộ công chức Thanh tra Sở đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

          Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. Qua đó, đã nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

          Về công tác phòng, chống tham nhũng, Sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chi tiêu quy định hiện hành của Nhà nước; công khai việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ công chức gắn việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật PCTN vào quy chế thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị. Những kết quả đó đã góp phần tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân.

          b) Khó khăn

          - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên không tổ chức kiểm tra thường xuyên, việc đi cơ sở nắm tình hình xây dựng, trật tự xây dựng bị hạn chế; không tổ chức được các cuộc tập huấn, hướng dẫn quy định pháp luật về xây dựng, quản lý trật tự xây dựng cho các đơn vị; việc tổ chức làm việc với các đối tượng thanh tra bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ của các cuộc Thanh tra.

          - Nhận thức của một số người dân, tổ chức, doanh nghiệp về đầu tư xây dựng vẫn còn hạn chế.

          IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

     Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung thực hiện các công việc sau:

        1. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định.

        2. Ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Nghi Xuân, việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân; và kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

          3. Khảo sát, xây dựng đề cương, ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Đức Thọ; thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật tại một số đơn vị, cơ sở sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh; thanh tra hành chính đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình Hà Tĩnh.

          4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          5. Tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, ngành chủ trì.

          6. Thực hiện một số công việc đột xuất của UBND tỉnh, liên ngành, lãnh đạo Sở giao./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ XD;

- Thanh tra Tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (bc);

- Lưu: VP, TTS.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.484
    Online: 53