UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2798/SXD-VP

       

        Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 9  năm 2021

 

V/v báo cáo công tác tuyên truyền CCHC Qúy III năm 2021

 

                            

                              Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông.             

                                                                                          

          Thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền Qúy III năm 2021 như sau

          I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

          1. Công tác triển khai

          Thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-SXD ngày 15/01/2021 và các văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và tiếp tục triển khai có hiệu quả.

          2. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính

          a) Nội dung, hình thức tuyên truyền.  

          Trong quý, Sở đã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan Sở; các Phòng ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của Sở.

          Tuyên truyền về các kết quả, chỉ số CCHC: Sở Xây dựng triển khai, yêu cầu các phòng ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc tuyên truyền phổ biến kết quả các chỉ số CCHC (PARINDEX); chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

          Việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp: Lồng ghép, đưa các nội dung, thông tin về CCHC trong các buổi họp
giao ban, họp định kỳ; trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan Sở; đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm về các nội dung liên quan đến CCHC, từ đó phát hiện cách làm mới, hay, đem lại hiệu quả thiết thực.

          Thường xuyên kịp thời cập nhật, rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Sở và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin về CCHC nói chung và thủ tục hành chính nói riêng.

          Cung cấp các địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc đăng tải ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định thủ tục hành chính và kết quả trả lời của các cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả 100% các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính đảm bảo theo đúng kế hoạch.

          - Thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC của ngành trên Cổng TTĐT; công tác tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc.

           - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ và thường xuyên các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh; Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC năm 2021 của tỉnh Hà Tĩnh thông qua các Hội nghị, chào cờ đầu tháng về phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

          - Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng thông tin điện tử chuyên ngành.

          b) Thống kê lượng tin bài thực hiện công tác tuyên truyền.

          Duy trì nâng cao chất lượng chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện
tử của Sở, đã đăng 37 tin, bài viết về công tác CCHC liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng. Thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác CCHC. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công của ngành; chú trọng biểu dương các cá nhân, đơn vị làm tốt để nhân rộng điển hình; những nơi làm chưa tốt, còn tồn tại, hạn chế để phê bình, rút kinh nghiệm; đặc biệt chỉ ra những nơi có hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, để những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, doanh nghiệp có thể đến được với cơ quan, người có thẩm quyền biết, giải quyết. Kết quả 100% các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính đảm bảo theo đúng kế hoạch.

(Kết quả tuyên truyền CCHC theo Phụ lục 2 kèm theo văn bản này) 

          II. Phương hướng, nhiệm vụ Qúy IV năm 2021.

          1. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung CCHC trong trong cơ quan Sở. Thường xuyên kịp thời cập nhật, rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Sở và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm hiểu.

          2. Duy trì nâng cao chất lượng chuyên mục CCHC trên Cổng thông tin
điện tử của Sở. Thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác CCHC. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công của ngành.
          3. Phối hợp với các cơ quan liên quan duy trì các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan Sở đến với các tầng lớp nhân dân. Cập nhật, đăng tải kịp thời, đầy đủ bộ thủ tục hành chính của cơ quan Sở và các thông tin về CCHC.

          4. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến, giải pháp về CCHC bằng các hình thức thi viết, sân khấu hóa,... nhằm tuyền truyền các nội dung CCHC; tiếp nhận các sáng kiến, giải pháp, cách thức thực hiện mới của người dự thi trong công tác CCHC, để có cơ sở lựa chọn, đưa vào triển khai áp dụng trong thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của Ngành.
          5. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ
năng về CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công nhằm trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết về cải cách hành chính, cập nhật các kiến thức về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ về công tác CCHC nhà nước.

          6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Sở; tuyên truyền và đẩy mạnh việc triển khai cung cấp và tiếp nhận, giải quyết, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình đã đề ra và thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính Qúy III năm, nhiệm vụ trọng tâm Qúy IV/2021. Sở Xây dựng trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: VT.                       

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.487
    Online: 54