UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

Số: 2806/BC-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                     Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 9  năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện CCHC Quý III năm 2021

 

         Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-SXD ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hà Tĩnh năm 2021; Công văn số 1748/SNV-CCHC&VTLT ngày 10/9/2021 của Sở Nội Vụ về việc báo cáo cải cách hành chính Quý III năm 2021. Sở Xây dựng (viết tắt là Sở) báo cáo kết quả thực hiện như sau:

            I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

          1. Về xây dựng và thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC)
          Trên cơ sở ban hành Kế hoạch CCHC của Sở, các nhiệm vụ, mục tiêu đề

ra, Sở đã thực hiện và hoàn thành 75% kế hoạch.

          2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

          Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trong Quý III năm 2021, Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát cập nhật, sửa đổi bổ sung TTHC, kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC theo thẩm quyền giải quyết của Sở và ngành xây dựng; ban hành Công văn số 1161/SXD-VP ngày 22/6/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, chữ ký số đối với các văn bản điện tử và công tác văn thư…

          - Ban hành nhiều văn bản để triển khai kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm và kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 107, Nghị định 120/NĐ-CP.

          - Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện kỷ luật kỷ cương, một số báo cáo trong điều kiện phòng chống dịch Covi-19.

          - Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị; những sáng kiến hay, cách làm hay để thực hiện hiệu quả công tác CCHC của cơ quan, đơn vị:

          Khi xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cá nhân, tập thể ngoài các quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng còn phải căn cứ vào kết quả thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị, cá nhân để xét khen thưởng.

          Hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng đều nộp qua Trung tâm hành chính công của tỉnh.

          3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính

          Công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong công tác CCHC của Sở được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định, thực chất theo đúng nội dung của Kế hoạch. Qua công tác tự kiểm tra thấy được các phòng, đơn vị đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ CHHC theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở, kịp thời tìm ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của ngành và nâng cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, hiệu quả công việc và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành xây dựng.

          4. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC

          Việc tuyên truyền triển khai công tác CCHC được thông qua các cuộc họp giao ban tháng của cơ quan và hội nghị triển khai quán triệt học tập các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai thực hiện lồng ghép với các công việc chuyên môn đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

          - Trong Quý Sở đã đăng tải .. tin, bài viết về công tác CCHC liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng.

          - Hoạt động Cổng thông tin điện tử của Sở ngày càng có nhiều thông tin phong phú, giúp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin hoạt động của ngành, trong đó các quyết định, quy định, quy trình và TTHC trên các lĩnh vực hoạt động của Sở, được duy trì hoạt động thường xuyên và luôn cập nhật thông tin mới. Đặc biệt là công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng và chỉ số giá xây dựng công trình được đăng ngay trên cổng thông tin điện tử của Sở khi lãnh đạo Sở ký ban hành.

          II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC QUÝ III/2021

          1. Về cải cách thể chế

          - Trong kỳ báo cáo Sở Xây dựng đã tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh).

          - Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, thực hiện theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2021.

          2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

          2.1. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

          - Hiện nay Sở đang hoàn thiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Danh mục và Quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Sở và của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện theo quyết định công bố của Bộ Xây dựng để trình UBND tỉnh công bố. Trong đó tiếp tục thực hiện kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng đúng theo quy định tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

          - Tiếp tục rà soát Bộ TTHC của Sở đang áp dụng để xem xét, đề xuất, kiến nghị việc cắt giảm về thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp các DVC trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân, đặc biệt là các thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng có thành phần hồ sơ dễ thực hiện, thời gian giải quyết ngắn (được ban hành tại Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 27/4/2021).

          - Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân.

          - Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với công tác giải quyết hồ sơ TTHC.

          2.2. Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

          - 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập
nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh; công bố công khai hướng dẫn quy định thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

          - Bố trí đủ cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh có năng lực về chuyên môn và phẩm chất đạo đức.

          - Thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch và công tác phối hợp giữa các bộ phận và cơ quan với nhau, như: thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật; công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; nhận yêu cầu và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; giải quyết công việc thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; có sự phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước.

          - Tiếp tục chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu đánh giá theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh theo Quyết định số 17/QĐ-BNV ngày 07/01/2021 của Bộ Nội vụ, giao trưởng các đơn vị có liên quan trực tiếp có giải pháp để khắc phục tồn tại.

          - Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trong quý (số liệu từ 15/6/2021 đến 14/9/2021): 468 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết đúng thành phần hồ sơ theo quy định: 416 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết không đúng thành phần hồ sơ: 0 hồ sơ; còn lại 52 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn trả, không có hồ sơ trả chậm.

          3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

          - Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương ban hành về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy. Sở thực hiện nghiêm quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan, rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị để loại bỏ những nhiệm vụ chồng chéo, bổ sung những nhiệm vụ mới cho phù hợp.

          - Tiếp tục hoàn thiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

          - Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời tiếp tục kiện toàn bộ máy hành chính, đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và phù hợp theo quy định.

          4. Về cải cách công vụ

          - Kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức: đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và thực hiện nghiêm việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Tăng cường, chủ động giải quyết nhiệm vụ, công việc được giao, trong đó đã quy định cụ thể các nội dung cần phải thực hiện đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, kết quả của tiến độ, chất lượng của việc giải quyết công việc là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét  thi đua khen thưởng; điều động, luân chuyển biệt phái cán bộ hàng năm.

          - Thực hiện công tác đào tạo cán bộ theo đúng quy chế của Sở và văn bản quy định của UBND tỉnh. Trong Quý III/2021, Sở đã cử 02 CC,VC bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 01 cán bộ CC bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên.

          - Thường xuyên quan tâm và giải quyết các chế độ, chính sách, tiền lươngcho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kịp thời, đúng quy định. Trong quý đã thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: 03 công chức.

           - Tiếp tục ứng dụng và cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức  nhằm khai thác có hiệu quả.

          - Thực hiện tốt các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành. Trong đó, 5 phòng chuyên môn và 02 đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng công chức và các quy định về sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Trong quý III/2021, Sở đã tham mưu làm quy trình Chủ trương và đề nghị bổ nhiệm lại 01 đồng chí Giám đốc Sở; Làm quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Quy hoạch – kiến trúc – Hạ tầng kỹ thuật & PTĐT.

          - Triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định của Đảng, của pháp luật về công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng theo đúng kế hoạch và quy định pháp luật.

          5. Về cải cách tài chính công

          - Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung và thực hiện đúng Quy chế của cơ quan, Quy chế quản lý khai thác, sử dụng Trụ Sở, phân bố chi phí sử dụng chung đối với các cơ quan, đơn vị hoạt động trong Trụ sở liên cơ quan Sở Xây dựng.

          - Tiếp thục thực hiện tốt các chính sách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội.

          - Luôn chủ động trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật đối với nguồn kinh phí tự chủ.

          - Tăng cường các biện pháp kiểm soát chi tiêu ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

          - Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý về tài chính đã được ban hành như: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức kê khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng cần kê khai, đồng thời tiến hành công khai các phương tiện thông tin theo quy định.

          6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

          6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị

          - Các Văn bản, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở (https://soxaydung.hatinh.gov.vn) được đảm bảo kịp thời, đầy đủ đã tạo điều kiện thuận lợi trong phục vụ người dân; phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác CCHC; việc cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng của ngành đã giúp cho các tổ chức, cá nhân và người dân nắm bắt được nhanh hơn phục vụcho quá trình thực hiện.

          - Duy trì tốt việc ứng dụng các phần mềm CNTT trong phục vụ thực hiện nhiệm vụ QLNN tại cơ quan như: Hộp thư điện tử; Phần mềm HSCV&QLVB; Phần mềm gửi nhận văn bản; Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và một cửa liên thông và các phần mềm chuyên ngành khác…

          - Chủ động phối hợp trong ứng dụng hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh để tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước.

          - Trong quý III/2021 (số liệu từ ngày 15/6/2021 đến 14/9/2021) tổng số nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho Sở là: 117 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành trước và đúng hạn 104 nhiệm vụ, còn lại 13 nhiệm vụ chưa đến hạn trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

          - Tiếp tục nâng cao cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

          - Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng của các thiết bị công nghệ thông tin, phương tiện làm việc từ đó để đưa vào xây dựng kế hoạch trang bị bổ sung đảm bảo hoạt động tốt.

          6.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị

          - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 169/KH-SXD ngày 19/01/2021 về duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. Theo đó, để đảm bảo việc áp dụng, duy trì và cải tiếnHTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong nội bộ cơ quan vận hành có chất lượng đã ban hành các văn bản chỉ đạo trong nội bộ cơ quan và 02 đơn vị trực thuộc như: MTCL năm 2021; Kế hoạch thực hiện các MTCL; Chương trình đánh giá nội bộ năm 2021; Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2021.

          - Việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 được Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt trong các Lễ chào cờ, cuộc họp giao ban hàng tháng của cơ quan.

          - Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy trình ISO 9001:2015 vào giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan theo quy định.

          7. Cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020.

          (có Phụ lục 4 gửi kèm báo cáo này)    

          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

            1. Ưu điểm:

          - Công tác cải cách hành chính của cơ quan tiếp tục được củng cố, hoàn thiện; tạo bước chuyển biến trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân, đồng thời việc liên hệ giải quyết hồ sơ giữa bộ phận tiếp nhận, trả kết quả với các phòng chuyên môn; giữa tổ chức, cá nhân và các Phòng, Trung tâm thuộc Sở được phối hợp chặt chẽ, kịp thời.

          - Quán triệt thông suốt về chương trình kế hoạch cải cách hành chính trong toàn thể công chức, viên chức với mục tiêu xây dựng cơ quan văn hóa, lịch sự, có chất lượng chuyên môn cao hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

          - Việc hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh, tạo nhiều thuận lợi, tiết kiệm được thời gian của tổ chức, cá nhân đến giải quyết về thủ tục hành chính.

          - Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức được kiện toàn, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan.

          - Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác chuyên môn.

          2.Tồn tại, hạn chế:

          - Một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng rất khó để thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong đó có những TTHC qua triển khai thực tiễn không thể thực hiện được qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 như: thẩm định Bản vẽ thi công, thẩm định thiết kế kỹ thuật…..

          - Việc ban hành quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, chất lượng gây khó khăn trong công tác CCHC.

          - Biên chế được giao cho Sở còn thiếu nhiều (04/39 biên chế công chức) nên trong việc thực hiện nhiệm vụ còn rất nhiều khó khăn.

          - Việc triển khai Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 107, Nghị định 120/NĐ-CP vẫn chưa có hướng dẫn của Bộ chuyên ngành nên tiến độ, chất lượng triển khai còn hạn chế.

          - Việc triển khai kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm chưa đạt kết quả theo yêu cầu đặt ra, trong đó có nguyên nhân của việc tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 107, Nghị định 120 còn chậm và biên chế còn thiếu nên việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đôi lúc gặp khó khăn, thiếu nhân sự để thực hiện phương án đặt ra.

          IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC QUÝ IV/2021

          1. Tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC; Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021;

          2. Tiếp tục cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, đồng thời đề nghị bãi bỏ hoặc hủy bỏ theo quy định đối với TTHC, không còn phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp.

          3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng phụ trách;
         4. Tăng cường thực hiện Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông kiểm soát TTHC, tập trung tuyên truyền vận động người dân và
doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích;    

          5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu công việc được giao;

          6. Áp dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng, đặc biệt trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý công việc qua mạng nội bộ, hạn chế văn bản giấy, xây dựng tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả, kịp thời;
          7. Nghiêm túc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan; xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính.

          8. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng và áp dụng chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

          9. Tăng cường công tác tự kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, kịp thời khắc phục những mặt thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện, thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo theo quy định.    

          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện CCHC Quý III/2021 và một số nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong thời gian tới của Sở Xây dựng./.   

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (bc);

- Các sở: Nội vụ, KH&CN, TT&TT;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu:VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 842.456
    Online: 48