UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

Số: 2840/BC-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 9 năm 2021

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI

CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: không.

- Số lượng TTHC được BH trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: không.

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Nêu tổng số TTHC và tổng số văn bản QPPL trong kỳ báo cáo do bộ, cơ quan mình chủ trì thực hiện việc thẩm định: không.

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: không

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: không

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: không; trong đó số TTHC được công khai: không.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của ngành tính đến thời điểm báo cáo: 50; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 39.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 50; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định: 45; số TTHC do địa phương quy định: 05.

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

- Đã ban hành Báo cáo số 2691/SXD-BC ngày 30/8/2021 báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng năm 2021.

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch (Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh): không.

- Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: không.

- Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên: 39; số TTHC bãi bỏ: 0; số TTHC sửa đổi, bổ sung: 0; số TTHC thay thế: 0; số TTHC liên thông: 0; số TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử: 17.

- Số tiền tiết kiệm được: Trong quý III/2021 chưa có.

- Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được: Trong quý III/2021 chưa có.

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: Đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0.

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 474; trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 422 (trực tuyến: 54, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 368); số từ kỳ trước chuyển qua: 52.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 422; Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 52; trong đó, trong hạn: 52, quá hạn: 0.

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP:

- Đã bố trí 01 công chức có trình độ đại học làm việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; để thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh, đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định.

- Đã thực hiện việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, thời hạn trả kết quả, phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, tìm hiểu để thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời còn kiểm tra, giám sát được quá trình giải quyết hồ sơ TTHC của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện.

- Đã ban hành Kế hoạch số 2004/KH-SXD ngày 27/7/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan Sở Xây dựng.

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP:

- Đã ban hành Quyết định công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; đồng thời thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia các dịch vụ công trực tuyến do Sở cung cấp bằng nhiều hình thức cụ thể, như trên Cổng TTĐT của Sở, của Tỉnh. Công khai minh bạch quy trình giải quyết TTHC điện tử để tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát các hoạt động cải cách TTHC, quá trình giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Đã ban hành Văn bản số 2003/SXD-VP ngày 27/7/2021 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ; trong đó đã đề xuất bổ sung tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4), thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh là 16/39 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời tích hợp vào một cửa điện tử để phục vụ cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai, thực hiện.

- Hồ sơ trực tuyến hợp lệ thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết đầy đủ, đúng quy trình, kịp thời theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trả kết quả đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

- Bộ thủ tục hành chính của Sở, sau khi được UBND tỉnh công bố đã được công khai, niêm yết, tích hợp đầy đủ, kịp thời trên Cổng DVC của tỉnh Cổng DVC quốc gia theo quy định.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

- Ban hành Kế hoạch số 396/KH-SXD ngày 22/02/2021 về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021.

- Ban hành Công văn số 1165/SXD-VP ngày 12/5/2021 về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ BCCI để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tuyên truyền, đăng ký tài khoản và tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Quốc gia và hệ thống DVC trực tuyến của Bộ Xây dựng; tuyên truyền phổ biến, khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan và 02 đơn vị trực thuộc tích cực tham gia cài đặt tài khoản định danh, xác thực PostID trên Cổng DVC Quốc gia.

- Tiếp tục thực hiện đăng tải các video, tài liệu về tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ, trả hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền về: chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác cải cách TTHC và kết quả hoạt động kiểm soát TTHC của Trung ương, của tỉnh, của cơ quan trên Cổng TTĐT Sở.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: Chưa có

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

- Theo kế hoạch đã ban hành về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại nội bộ cơ quan và 02 đơn vị trực thuộc dự kiến là 6 tháng, cả năm; Nhưng do thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên dự kiến sẽ kiểm tra vào dịp cuối năm (trong tháng 11/2021).

- Trong quý III/2021 không có cán bộ, công chức của Sở vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện TTHC trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

12. Nội dung khác

- Ban hành Văn bản số 1813/SXD-VP ngày 08/7/2021 về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC và giải pháp nâng cao các chỉ số CCHC.

- Ban hành Văn bản số 2141/SXD-VP ngày 06/8/2021 về việc rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành Xây dựng để kiến nghị chuẩn hóa.

- Ban hành Văn bản số 2481/SXD-VP ngày 10/8/2021 về việc tổng hợp, báo cáo danh mục các TTHC không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất.

- Ngoài ra đã ban hành các văn bản về tổ chức, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong cơ quan, các đơn vị trực thuộc và tại UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng.

- Đã hoàn thiện thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện và thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh gửi Sở Khoa học và Công nghệ xin ý kiến để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh công bố.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và xuyên suốt, là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân, tập thể  nên được sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao của Cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Sở; việc công bố kịp thời đầy đủ danh mục các QT điện tử, QT nội bộ giải quyết TTHC đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đem đến sự tin tưởng, hài lòng cho người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Trong quý III/2021: Cơ quan Sở Xây dựng hoàn thành tốt công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử:

+ Hiện nay, Bộ TTHC của ngành Xây dựng đang áp dụng tại các địa phương đang được thực hiện theo nhiều quyết định của Bộ Xây dựng công bố. Vì vậy, để tạo điều kiện cho địa phương trong quá trình cập nhật, số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được kịp thời, đầy đủ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm chuẩn hóa lại các danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.

+ Nhằm đảm bảo được tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, công bố thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công do UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc Văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương có căn cứ thực hiện (cấp tỉnh và cấp huyện); Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình lập BCKTKT do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh hoặc Văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương có căn cứ thực hiện.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ công chức về các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Thường xuyên thực hiện công tác cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, thẩm quyền quản lý để trình UBND tỉnh công bố bổ sung. Thực hiện việc công khai, minh bạch Bộ thủ tục hành chính của Sở sau khi được công bố đầy đủ, kịp thời, đúng qui định; nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi tra cứu, tiếp cận và thực hiện.

- Thực hiện việc công khai, niêm yết, tích hợp đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, thẩm quyền quản lý trên Cổng DVC của tỉnh Cổng DVC quốc gia sau khi được UBND tỉnh công bố theo quy định.

- Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng tại UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thực hiện việc rà soát các quy định, đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ TTHC theo quy định đối với các văn bản QPPL do Sở chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành có quy định về thủ tục hành chính để phát hiện những nội dung không phù hợp, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, tránh chồng chéo trong việc tổ chức thực hiện.

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính đầy đủ theo qui định.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Hiện nay, Bộ TTHC của ngành Xây dựng đang áp dụng tại các địa phương đang được thực hiện theo nhiều quyết định của Bộ Xây dựng công bố. Vì vậy, để tạo điều kiện cho địa phương trong quá trình cập nhật, số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được kịp thời, đầy đủ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm chuẩn hóa lại các danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.

- Nhằm đảm bảo được tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, công bố thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công do UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc Văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương có căn cứ thực hiện (cấp tỉnh và cấp huyện); Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình lập BCKTKT do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh hoặc Văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương có căn cứ thực hiện.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong quý III năm 2021. Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: VT, CB ĐM KSTTHC.        

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.429
    Online: 34