UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2976 /SXD-QLHĐXD

V/v tổ chức lại thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân đợt 3 năm 2021

                         Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 9 năm 2021

 

 

Kính gửi:  Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6255/UBND-VX ngày 22/9/2021 về việc một số hoạt động trong tình hình mới của dịch COVID-19, Sở Xây dựng tổ chức lại thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung thi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghệ hoạt động xây dựng.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ (ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh) từ ngày 28/9/2021. Hạn nộp hồ sơ đợt 3 trước ngày 20/10/2021.

- Thời gian dự thi đợt 3: 8h ngày 28/10/2021 (danh sách thi được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng vào ngày 26/10/2021).

- Địa điểm dự thi: Tầng 3 trụ sở làm việc Sở Xây dựng, số 14 đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Các cá nhân dự thi căn cứ theo dach sách thi được công bố ngày 26/10/2021, đến đúng thời gian và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống bệnh COVID-19 của trung ương và địa phương.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng, kính đề nghị các tổ chức, cá nhân xem xét thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, QLHĐXD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.267.341
    Online: 7