UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Số: 206/QĐ-SNV

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ hưu đối với công chức

                                   

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh; số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015, số 25/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2921/SXD-VP ngày 23/9/2021 và Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông: Trần Hữu Phúc                Số sổ BHXH: 3096023751

Sinh ngày: 07/9/1961;

Nơi sinh: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng;

Đơn vị công tác: Sở Xây dựng;

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;

Nơi cư trú khi nghỉ hưu: Khối phố 6, phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điều 2. Chế độ hưu trí của ông Trần Hữu Phúc do Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng; Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Trần Hữu Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND tỉnh; (B/c)

- Giám đốc, PGĐ Sở;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Lưu: VT, CCVC.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

  

 

Trần Đình Trung

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.142.586
    Online: 29