UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 3108/SXD-QLHĐXD

V/v hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và một số nội dung về lập và quản lý chi phí ĐTXD theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

 • Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
 • UBND các huyện, thành phố, thị xã;
 • UBND các xã, phường, thị trấn;
 • Các ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực;
 • Chủ đầu tư các công trình, dự án và các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng, Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Để việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được thống nhất và đáp ứng được yêu cầu của các dự án trên địa bàn tỉnh trong khi UBND tỉnh, Sở Xây dựng chưa công bố đơn giá nhân công, bảng giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá xây dựng công trình, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Việc thực hiện chuyển tiếp đối với các công trình, dự án đã và đang triển khai hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được hướng dẫn thực hiện theo các quy định tại Điều 44, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

2. Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: thực hiện theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

3. Áp dụng định mức xây dựng: thực hiện theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

4. Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng: trong thời gian Sở Xây dựng chưa khảo sát để công bố đơn giá nhân công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng (sau đây gọi là Thông tư số 13), các dự án vận dụng đơn giá nhân công xây dựng theo Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh và hướng dẫn chuyển đổi nhóm nhân công tại Phụ lục IV Thông tư số 13; Đơn giá nhân công của bậc thợ bình quân cụ thể từ Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 chuyển đổi sang theo cách phân nhóm của Thông tư số13 như sau:

STT

Nhóm

Cấp bậc bình quân

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực

Vùng 3

Vùng 4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Nhóm nhân công xây dựng

     

1.1

Nhóm I

3,5/7

234.500

223.500

1.2

Nhóm II

3,5/7

239.025

228.100

1.3

Nhóm III

3,5/7

242.500

232.000

1.4

Nhóm IV

     
 

- Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng.

3,5/7

244.475

233.325

 

- Nhóm lái xe các loại

2/4

244.475

233.325

II

Nhóm nhân công khác

     

2.1

Vận hành tàu, thuyền

     
 

- Thuyền trưởng

1,5/2

430.200

409.700

 

- Thuyền phó

1,5/2

409.700

390.190

 

- Thủy thủ, thợ máy, thợ điện

2/4

329.700

314.000

 

- Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông

1,5/2

329.700

314.000

 

- Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu biển

1,5/2

329.700

314.000

2.2

Thợ lặn

2,/4

526.500

501.400

2.3

Kỹ sư

4/8

246.000

235.800

2.4

Nghệ nhân

1,5/2

516.500

491.900

Đơn giá nhân công theo hướng dẫn này là đơn giá nhân công của cấp bậc bình quân của các nhóm nghề theo Bảng 4.3 Phụ lục số IV của Thông tư số 13; đơn giá của các cấp bậc còn lại được quy đổi theo điểm 2, Mục I Phụ lục số IV của Thông tư số 13.

5. Áp dụng đơn giá ca máy và thiết bị xây dựng: về định mức ca máy và thiết bị thi công, nguyên giá ca máy và thiết bị thi công áp dụng theo Phụ lục V Thông tư số 13; Giá nhiên liệu theo công bố của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại thời điểm thực hiện. Riêng đơn giá nhân công điều khiển máy và thiết bị thi công lấy theo Bảng nhân công tại mục 4 ở trên.

6. Áp dụng đơn giá xây dựng công trình: về định mức xây dựng áp dụng theo các Phụ lục số I, II, III, IV, V, và số VI Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Về đơn giá nhân công, đơn giá ca máy thực hiện theo hướng dẫn tại mục 4, 5 ở trên; Về giá các loại vật tư, vật liệu đầu vào tham khảo theo Công bố giá định kỳ hàng quý, tháng của Sở Xây dựng tại thời điểm thực hiện. Đối với những loại vật tư, vật liệu chưa có trong Công bố giá của Sở Xây dựng thì có thể tham khảo mức giá đã được Công bố trong Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh và giá cả thị trường tại thời điểm lập dự toán.

7. Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng: thực hiện theo Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

8. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị: thực hiện theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 26/12/2020 của Bộ Xây dựng.

9. Hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ: thực hiện theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng.

10. Hướng dẫn xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ: thực hiện theo Thông tư số 122/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng.

Việc áp dụng cách tính đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn ở trên để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện kể từ ngày 15/10/2021 cho đến khi có công bố đơn giá thay thế của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với lập dự toán và quản lý chi phí công tác rà phá bom mìn, vật nổ theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng tại Thông tư số 122/2021/TT-BQP và Thông tư số 123/2021/TT-BQP được thực hiện từ ngày 05/11/2021.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc: đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu, xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Lãnh đạo Sở (để biết);

- Lưu: VT, QLHĐXD.

 

                    KT. GIÁM ĐỐC

                    PHÓ GIÁM ĐỐC

 

         

                    Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  °
   Liên kết website
  Thống kê: 1.526.565
  Online: 40