ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

 

Số: 3502 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

          Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quy định số 680-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ;

Thực hiện Văn bản số 621-CV/TU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ;

          Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3052/TTr-SXD ngày 06/10/2021 và Sở Nội vụ tại Văn bản số 2028/SNV-XDCQ&TCBC ngày 20/10/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng đến ngày 01/5/2022 đối với ông Trần Xuân Tiến.

          Điều 2. Lương và chế độ của ông Trần Xuân Tiến thực hiện theo quy định hiện hành.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

        Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Sở Xây dựng và ông Trần Xuân Tiến căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban, UBKT, VP - Tỉnh ủy;

- Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, Tp, Tx;

- Trung tâm CB-TH;

- Lưu: VT, NC2.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

  Võ Trọng Hải

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.610
    Online: 43