UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 3405/BC-SXD

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Tĩnh, ngày  08  tháng  11  năm 2021

BÁO CÁO

    Tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2019

 

Thực hiện văn bản số 6653/UBND-NC ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh về việc tổng kết đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng(PCTN) cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019, Sở Xây dựng báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng. Tại cơ quan Sở Xây dựng, Cấp ủy Đảng và Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm đến việc PCTN trong toàn đơn vị, luôn xem đây là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Qua đó đã có tác dụng kịp thời trong việc tuyên truyền PCTN đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Đặc biệt, giai đoạn 2016-2019 là thời gian Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN được ban hành, công tác PCTN lại càng được Lãnh đạo Sở chú trọng; yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nghiêm túc triển khai, đảm bảo thực hiện có chất lượng và hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN GIAI ĐOẠN 2016-2019

1. Về tổ chức thực hiện công tác đánh giá PCTN

Sở Xây dựng thường xuyên tổ chức đánh giá công tác PCTN qua từng tháng, từng quý và từng năm. Việc đánh giá công tác PCTN được Sở thực hiện nghiêm túc, công khai, thông qua kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra đã tiến hành trong thời kỳ báo cáo. Việc đánh giá công tác PCTN còn được Sở Xây dựng thực hiện qua nhiều văn bản, báo cáo khác như Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL.TW,…

2. Nhận xét đối với công tác đánh giá PCTN giai đoạn 2016-2019

2.1. Những kết quả đạt được

a, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN

Hàng năm Sở Xây dựng lập chương trình phòng, chống tham nhũng của ngành, ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật PCTN đến từng cán bộ công chức, viên chức. Các đơn vị trực thuộc đã ban hành Kế hoạch PCTN hàng năm, quán triệt Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN và các văn bản pháp luật về PCTN khác đến cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.

- Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng

Sở Xây dựng đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và giao Thanh tra Sở là cơ quan được giao chức năng đầu mối công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

b, Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN được thực hiện thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên website của Sở và thông qua các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, công chức, viên chức được quán triệt Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN và các văn bản pháp luật về PCTN khác. Lãnh đạo Sở cũng thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm về PCTN.

c, Công tác tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Việc phòng ngừa tham nhũng được Sở Xây dựng thực hiện đồng bộ với đầy đủ các giải pháp: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; cải cách hành chính; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị công tác của cán bộ, công chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập. Cụ thể:

 - Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN

Thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn...theo quy định hiện hành. Hình thức công khai theo quy định của Luật PCTN 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện như thông báo tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở, cung cấp thông tin khi có yêu cầu...

- Việc thực hiện cải cách hành chính

Duy trì, thực hiện công khai bộ thủ tục hành chính(TTHC) của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trên cổng dịch vụ công, cổng Thông tin điện tử của tỉnh, website của Sở. Thường xuyên rà soát các quy định pháp luật về TTHC để kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch tất cả các TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định TTHC và giám sát việc thực hiện TTHC của cơ quan Sở.

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Thực hiện xây dựng hệ thống các quy chế của cơ quan: Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng...và định kỳ được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của cấp trên ban hành trên một số lĩnh vực quan trọng như đơn giá xây dựng, đầu tư xây dựng, sử dụng tài sản công…

- Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị công tác của cán bộ, công chức

Thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; luôn đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ công chức và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại cơ quan.

- Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Việc kê khai tài sản thu nhập hàng năm được Sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Văn phòng Sở, Thanh tra Sở đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đúng trình tự từ bước lập danh sách, xây dựng kế hoạch, cho đến công khai các bản kê khai, báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định.      Qua đó, cán bộ công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai nghiêm túc, công tác công khai các bản kê khai được thực hiện đúng thời gian, nội dung quy định, đạt tỷ lệ 100 (%) số người đã kê khai/số người thuộc diện phải kê khai.

d, Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng

Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương, từ năm 2016 đến nay chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

e, Công tác thu hồi tài sản tham nhũng

Giai đoạn 2016-2019, Sở Xây dựng không phát hiện hành vi tham nhũng qua hoạt động công vụ và các hoạt động khác, do đó không thực hiện biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng.

2.2. Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đánh giá công tác PCTN còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PCTN còn mỏng, thiếu phương tiện hoạt động và phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác.

- Kinh phí để thực hiện các hoạt động phục vụ công tác PCTN như: in ấn tài liệu, tổ chức hội nghị tuyên truyền,… còn hạn chế.

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

Để nâng cao hiệu quả của việc đánh giá PCTN nói riêng, công tác PCTN nói chung trong thời gian tới, Sở Xây dựng đề xuất một số giải pháp sau:

- Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật.

- Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

- Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

- Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành, kết hợp công tác thanh tra gắn với chương trình phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị, cơ sở trong ngành theo kế hoạch.

- Kiện toàn tổ chức cán bộ, công chức của đơn vị; thường xuyên công khai tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ , thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công theo quy định hiện hành.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể quần chúng và Ban thanh tra nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan.

- Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư tố cáo về tham nhũng, lãng phí thuộc thẩm quyền theo quy định.

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan .

Trên đây là Báo cáo tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2019 của Sở Xây dựng. Đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;

- Lưu: VP, TTS.

                   GIÁM ĐỐC

 

 

                    Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.528
    Online: 40