UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 Số: 3545/BC-SXD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 11 năm 2021

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

          1. Thanh tra hành chính

          Việc triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: 0

          2. Thanh tra chuyên ngành

        - Triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Đức Thọ; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Đức Thọ.

        - Kỳ trước chuyển sang: Thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn tỉnh do Ban quản lý dự án ĐTXDCT Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư.

        3. Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động

        - Số cuộc kiểm tra: 01, trong đó:

        + Kiểm tra trật tự xây dựng: 02 công trình

        + Kiểm tra chất lượng công trình: 04 công trình

        - Số đối tượng được kiểm tra: 14

        - Số cá nhân, tổ chức vi phạm: Không

        - Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: Không

        - Tổng số tiền phạt thu được: Không

        4. Thực hiện các cuộc kiểm tra do UBND tỉnh giao và báo chí phản ánh

        Tổng số: 0 cuộc

        5. Thực hiện một số công việc khác

        - Tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp viễn thông trong việc quản lý, sử dụng các trạm thu, phát sóng di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì.

        - Tham gia Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra theo Quyết định 204/QĐ-TU ngày 30/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020.

        - Rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022; tham mưu, đề xuất chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

        - Thực hiện một số báo cáo, góp ý đột xuất của UBND tỉnh, các sở, ban ngành theo yêu cầu.

          6. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

        6.1. Công tác tiếp công dân

Số lượt tiếp trong tháng 11/2021: 0 lượt.

          6.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          Số đơn tiếp nhận trong tháng 11/2021: Không

            7. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra

        - Tổng số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thanh tra: Không

          - Tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra được tổ chức: Không

          8. Kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

          Triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập (TSTN) đối với người có nghĩa vụ kê khai TSTN hằng năm, kê khai TSTN bổ sung của năm 2021

          Trong tháng không phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

          9. Công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng lực lượng

          Tổng số cán bộ, công chức Thanh tra Sở là 06 người (có biểu mẫu kèm theo). Trong tháng có 02 công chức thanh tra Sở được chuyển ngạch và bổ nhiệm ngạch thanh tra viên.

          II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 12/2021

         Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung thực hiện các công việc sau:

          1. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định.

          2. Ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn tỉnh do BQLDA ĐTXDCT Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

          3. Rà soát, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch thanh tra năm 2021; xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra của Thanh tra Sở Xây dựng năm 2022.

          4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          5. Tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, ngành chủ trì.

          6. Thực hiện các công việc đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 11/2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2021 của Thanh tra Sở Xây dựng./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: TTr.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.649.020
    Online: 27