UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3546/BC-SXD

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Số liệu tính từ 01/7/2016 đến 01/7/2021)

 

Thực hiện Văn bản số 7375/UBND-NC ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sở Xây dựng báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng. Trong thời kỳ báo cáo từ 01/7/2016 – 01/7/2021, số lượng công dân đến trực tiếp Sở Xây dựng để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành không nhiều, đặc biệt không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh tập trung chủ yếu vào lĩnh vực hoạt động xây dựng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Kết quả tiếp công dân

Sở Xây dựng đã bố trí phòng tiếp công dân thường xuyên tại phòng Thanh tra Sở; phòng tiếp công dân được bố trí đầy đủ bàn ghế làm việc, ánh sáng, các loại văn bản, tài liệu liên quan tới pháp luật của ngành.

Sở đã chủ động trong việc xây dựng và ban hành quy chế tiếp công dân; xây dựng và niêm yết công khai lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Sở, lịch tiếp công dân thường xuyên và Nội quy tiếp công dân tại nơi tiếp công dân, bố trí phòng tiếp công dân theo quy định; ban hành quyết định phân công công chức tham gia tiếp công dân tại trụ sở cơ quan; đồng thời cử cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân tham gia các lớp tập huấn kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo do Thanh tra tỉnh tổ chức.

Công tác tiếp công dân của Sở được duy trì thường xuyên, cán bộ thanh tra tiếp công dân theo giờ làm việc hành chính các ngày làm việc trong tuần; Giám đốc, các Phó Giám đốc và Chánh Thanh tra Sở luân phiên trực tiếp tiếp công dân hai tuần một lần vào ngày thứ Sáu. Việc tiếp công dân được ghi chép đầy đủ vào sổ tiếp công dân.

Ngoài ra, Lãnh đạo Sở cùng với cán bộ phòng chuyên môn tham gia tiếp công dân theo lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh khi có yêu cầu.

Do đặc thù của ngành nên số lượng công dân được tiếp trực tiếp tại trụ sở cơ quan tương đối ít. Giai đoạn từ 01/7/2016 – 01/7/2021 chỉ có 01 trường hợp[1] đến khiếu nại tố cáo và được lãnh đạo Sở trực tiếp tiếp và hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền.

2. Kết quả tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo

2.1. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo

- Tổng số đơn tiếp nhận (cả tiếp nhận qua tiếp công dân): Trong kỳ báo cáo tiếp nhận 22 đơn, kỳ trước chuyển sang 0 đơn.

- Phân loại theo loại đơn:

+ Đơn khiếu nại: 03 đơn

+ Đơn tố cáo: 07 đơn

+ Đơn kiến nghị, phản ánh: 12 đơn

- Phân loại theo điều kiện xử lý:

+ Đơn đủ điều kiện xử lý: 21 đơn

+ Đơn không đủ điều kiện xử lý: 01 đơn

- Phân loại theo thẩm quyền xử lý:

+ Đơn thuộc thẩm quyền xử lý: 08 đơn

+ Đơn không thuộc thẩm quyền xử lý: 13 đơn

2.2. Kết quả giải quyết khiếu nại

- Số đơn khiếu nại tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 03 đơn, số đơn khiếu nại đủ điều kiện giải quyết 03 đơn, số đơn khiếu nại không đủ điều kiện giải quyết 0 đơn.

- Số vụ việc thụ lý, giải quyết 01, không có vụ việc phức tạp, kéo dài.

- Thẩm quyền giải quyết: Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 01 đơn[2]; số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện 02 đơn[3], Sở đã có văn bản chuyển đơn đến cấp có thẩm quyền giải quyết.

- Kết quả  giải quyết: Trong kỳ báo cáo có 01 đơn khiếu nại Quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Sở. Sở đã thụ lý đơn, tổ chức gặp đối thoại với đối tượng khiếu nại và đối tượng khiếu nại đã tự nguyện rút đơn khiếu nại.

2.3. Kết quả giải quyết tố cáo:

- Số đơn tố cáo tiếp nhận trong kỳ 07 đơn, số đơn đủ điều kiện 06 đơn và đơn không đủ điều kiện giải quyết 01 đơn.

- Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 01, số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 06. Đối với các đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã có văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Kết quả xử lý: Trong kỳ báo cáo có 01 đơn tố cáo[4] thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, tuy nhiên đối tượng tố cáo đã trực tiếp làm việc và rút đơn tố cáo.

2.4. Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh:

- Số đơn tố cáo tiếp nhận trong kỳ 12 đơn, số đơn đủ điều kiện 11 đơn và đơn không đủ điều kiện giải quyết 01 đơn.

- Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 06 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Sở 05. Đối với các đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã có văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Kết quả giải quyết: Đối với các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã tiến hành kiểm tra, giải quyết theo đúng quy định 5/5 đơn, tỷ lệ 100%.

3. Kết quả kiểm tra, rà soát lại việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người:

Từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021, Sở Xây dựng không nhận được vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người.

4. Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của Quốc hội, Ban thuộc UBTVQH, Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội chuyển đến:

Từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021, Sở Xây dựng không nhận được vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của Quốc hội, Ban thuộc UBTVQH, Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội chuyển đến.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

4. Đánh giá tình hình

4.1. Kết quả, ưu điểm

Sở đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ đạo điều hành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cán bộ, công chức.

Việc khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực xây dựng giai đoạn từ 01/7/2016 – 01/7/2021 không nhiều, không có các vụ việc phức tạp, kéo dài, vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền đều được quan tâm, giải quyết kịp thời, theo đúng quy định.

4.2. Hạn chế, khuyết điểm

- Nhận thức của một số người dân, tổ chức, doanh nghiệp về đầu tư xây dựng còn hạn chế.

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh ở một số nơi còn chưa được chú trọng đúng mức, chưa thực hiện triệt để, còn để phát sinh trường hợp khiếu kiện vượt cấp.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG KỲ TIẾP THEO

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực của ngành;

- Xem việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Sở và giao Thanh tra Sở chủ trì thực hiện;

- Làm tốt công tác tuyên tuyền phổ biến pháp luật, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; Tăng cường công tác tiếp dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân để hướng dẫn, giải thích cho người dân về các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đồng bộ và đạt hiệu quả cao, Sở Xây dựng đề nghị:

- Tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến mọi người dân; tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm, đúng thẩm quyền các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo, tự tập đông người, khiếu kiện gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Các cấp, các ngành, đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo tính đồng thuận, khách quan và hiệu quả, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 của Sở Xây dựng, đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (bc);

- Thanh tra tỉnh;

- Lưu VT, TTS.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.459
    Online: 46