Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 55/KH-SKHCN ngày 14/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tỉnh Hà Tĩnh năm 2021. Sở Xây dựng báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. 

Nội dung cụ thể có file báo cáo đính kèm theo.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.430
    Online: 34