UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

Số: 3616/BC-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                     Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11  năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện CCHC năm 2021

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-SXD ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hà Tĩnh năm 2021; Công văn số 41/SNV-CCHC& Ngày 11/01/2021, 1006/SNV-CCHC&VTLT ngày 8/6/2021 của Sở Nội vụ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và Báo cáo CCHC định kỳ năm 2021; Sở Xây dựng báo cáo công tác CCHC năm 2021 như sau:

            I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC NĂM 2021

          1. Về xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC năm 2021

          Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-SXD ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (viết tắt là CCHC) năm 2021; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 299/KH-SXD ngày 25/01/2021 về CCHC năm 2021. Đến nay, Sở đã triển khai hoàn thành các nội dung theo đúng tiến độ trong kế hoạch đã đề ra.

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

          - Căn cứ Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC, Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của UBND tỉnh. Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 299/KH-SXD ngày 25/01/2021 về CCHC năm 2021; Kế hoạch số 136/KH-SXD ngày 15/01/2021 về tuyên truyền CCHC năm 2021; Kế hoạch số 396/KH-SXD ngày 22/02/2021 Kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch 432/KH-SXD ngày 24/02/2021.

          Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát cập nhật, sửa đổi bổ sung TTHC, kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC theo thẩm quyền giải quyết của Sở và ngành xây dựng; ban hành một số văn bản về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, chữ ký số đối với các văn bản điện tử và công tác văn thư…

          - Ban hành nhiều văn bản để triển khai kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm và kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 107, Nghị định 120/NĐ-CP.

          - Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện kỷ luật kỷ cương, một số báo cáo trong điều kiện phòng chống dịch Covi-19.

          - Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị; những sáng kiến hay, cách làm hay để thực hiện hiệu quả công tác CCHC của cơ quan, đơn vị:

          Khi xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cá nhân, tập thể ngoài các quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng còn phải căn cứ vào kết quả thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị, cá nhân để xét khen thưởng.

          Hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng đều nộp qua Trung tâm hành chính công của tỉnh.

          - Thực hiện áp dụng quy trình giải quyết các TTHC theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 100% các TTHC thuộc thẩm quyền được giải quyết theo quy trình ISO trong hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng tại Sở.

          3. Kiểm tra công tác CCHC

          3.1. Việc ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2021

          Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2021 về cải cách hành chính, Sở ban hành Kế hoạch 230/KH-SXD ngày 25/01/2021 về kiểm tra công tác CCHC năm 2021.

          3.2. Kết quả kiểm tra và việc xử lý các vấn đề đặt ra sau khi tiến hành kiểm tra

          Sở đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 04/11/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra CCHC tại Sở Xây dựng năm 2021; Đoàn kiểm tra đã ban hành Thông báo, đề cương về thời gian, địa điểm kiểm tra công tác CCHC tại các phòng ban, đơn vị thuộc Sở năm 2021, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 07 phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở vào ngày 10/11/2021 (các phòng: Quản lý HĐXD, QHKT,HTKT&PTĐT, Thanh tra Sở, quản lý nhà, TTBĐS&VLXD, Văn phòng, Viện QHKT, Trung tâm KĐ). Đoàn kiểm tra đã gửi thông báo kết quả kiểm tra tới các đơn vị, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị các đơn vị tiếp tụ phát huy những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác CCHC năm 2021. 

          4. Công táctuyên truyền CCHC

          Việc tuyên truyền triển khai công tác CCHC được thông qua các cuộc họp
giao ban tháng của cơ quan và hội nghị triển khai quán triệt học tập các văn bản
quy phạm pháp luật của ngành, đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai
thực hiện lồng ghép với các công việc chuyên môn đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

          - Trong năm Sở đã đăng tải 39 văn bản, tin, bài viết về công tác CCHC liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng.

          - Hoạt động Cổng thông tin điện tử của Sở ngày càng có nhiều thông tin phong phú, giúp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin hoạt động của ngành, trong đó các quyết định, quy định, quy trình và TTHC trên các lĩnh vực hoạt động của Sở, được duy trì hoạt động thường xuyên và luôn cập nhật thông tin mới. Đặc biệt là công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng và chỉ số giá xây dựng công trình được đăng ngay trên cổng thông tin điện tử của Sở khi lãnh đạo Sở ký ban hành.

           II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

          1. Về cải cách thể chế:

          1.1. Công tác xây dựng, tham mưu xây dựng văn bản QPPL năm 2021

          Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Sở thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/20216/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL.

          Năm 2021, Sở tham mưu xây dựng 03 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó:

          - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, tàu thuyền, ngư cụ, cây cối, hoa màu mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2021;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá VLXD, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

1.2. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

Sở đã ban hành Kế hoạch số 231/KH-SXD ngày 25/01/2021 về kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan Sở Xây dựng Hà Tĩnh năm 2021; trên cơ sở đó, Sở đã triển khai thực hiện công tác tự kiểm  tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL trong lĩnh vực xây dựng năm, Kết quả như sau:

Tổng số văn bản được rà soát là 07 văn bản. Trong đó:

- Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 06 văn bản.

- Văn bản hết hiệu lực một phần: 01 văn bản.

- Văn bản còn hiệu lực tính đến thời điểm hiện nay: 10 văn bản.

- Văn bản không còn phù hợp được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ trong thời điểm rà soát: 03 văn bản.

1.3. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các VBQPPL

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021, Sở ban hành Kế hoạch 449/KH-SXD ngày 15/02/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021; trong đó đã triển khai phổ biến và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, của các bộ, ngành cũng như HĐND, UBND tỉnh. Trong đó tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định, văn bản liên quan đến lĩnh vực ngành xây dựng. Do thực hiện, quán triệt tốt Nghị quyết của đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, của các bộ ngành, các văn bản QPPL được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

2.1. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

- Sở đã hoàn thiện Dự thảo về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, hiện đã trình UBND tỉnh và Sở Khoa học & công nghệ để được công bố theo quy định.

- Tiếp tục rà soát Bộ TTHC của Sở đang áp dụng để xem xét, đề xuất, kiến nghị việc cắt giảm về thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp các DVC trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân, đặc biệt là các thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng có thành phần hồ sơ dễ thực hiện, thời gian giải quyết ngắn (được ban hành tại Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 27/4/2021).

- Ban hành Công văn số 1165/SXD-VP ngày 12/5/2021 về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ BCCI để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân.

- Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với công tác giải quyết hồ sơ TTHC.

- Đã ban hành báo cáo số 2840/BC-SXD ngày 17/9/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

2.2. Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập
nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh; công bố công khai hướng dẫn quy định thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

- Bố trí đủ cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh có năng lực về chuyên môn và phẩm chất đạo đức.

- Thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch và công tác phối hợp giữa các bộ phận và cơ quan với nhau, như: thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật; công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; nhận yêu cầu và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; giải quyết công việc thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; có sự phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu đánh giá theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh theo Quyết định số 17/QĐ-BNV ngày 07/01/2021 của Bộ Nội vụ, giao trưởng các đơn vị có liên quan trực tiếp có giải pháp để khắc phục tồn tại.

         - Thực hiện việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, thời hạn trả kết quả, lệ phí tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh; trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn), Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng (http://soxaydung.hatinh.gov.vn) và được tích hợp vào một cửa điện tử theo quy định chính xác, rõ ràng, đầy đủ; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân khi theo dõi, giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

- Công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm  không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo nào của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phản ánh về các quy định hành chính được giải quyết tại Sở.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

- Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương ban hành về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy. Sở thực hiện nghiêm quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan, rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị để loại bỏ những nhiệm vụ chồng chéo, bổ sung những nhiệm vụ mới cho phù hợp.

- Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở đã hoàn thành xây dựng Dự thảo và trình phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham gia góp ý phương án kiện toàn cấp phó Sở để UBND tỉnh quyết định.

- Số lượng đơn vị trực thuộc Sở hiện có gồm: 05 phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, về số lượng hiện tại của Sở có 35/39 biên chế, 02 hợp đồng 68. Trong khi khối lượng công việc của Sở ngày càng nhiều, thời gian thực hiện công việc ngày càng rút ngắn (đã thực hiện rút ngắn thời gian 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính).

- Về thực hiện Quy chế làm việc: Sở và 02 đơn vị trực thuộc Sở đều xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo quy chế, hằng năm có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

- Báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả sắp xếp tổ chức, bộ máy; tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết số 56/2017/QH14; Nghị quyết 139/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đã thực hiện việc xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Sở Xây dựng năm 2022.

4. Về cải cách công vụ

- Kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức: đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và thực hiện nghiêm việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Tăng cường, chủ động giải quyết nhiệm vụ, công việc được giao, trong đó đã quy định cụ thể các nội dung cần phải thực hiện đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, kết quả của tiến độ, chất lượng của việc giải quyết công việc là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét  thi đua khen thưởng; điều động, luân chuyển biệt phái cán bộ hàng năm.

- Thực hiện công tác đào tạo cán bộ theo đúng quy chế của Sở và văn bản quy định của UBND tỉnh. Trong năm, Sở đã cử tổng 08 đồng chí đi đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể: 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp;  04 CC,VC bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 02 VC bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; 01 CC tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính; 02 CC tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên.

- Thường xuyên quan tâm và giải quyết các chế độ, chính sách, tiền lươngcho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kịp thời, đúng quy định. Trong năm thực hiện nâng lương trước hạn 03 đồng chí, nâng lương thường xuyên 03 đồng chí; tham mưu cho Sở Nội vụ nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 01 đồng chí; phụ cấp thâm niên nghề 02 đồng chí.

 - Tiếp tục ứng dụng và cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức  nhằm khai thác có hiệu quả.

- Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thực
hiện tốt các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiệnhành. Trong đó, 5 phòng chuyên môn và 02 đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng công chức và các quy định về sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Trong năm, tham mưu làm quy trình Chủ trương và đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở, bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc Sở; Làm quy trình bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Trưởng phòng quy hoạch kiến trúc, HTKT và PTĐT; bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện QHKTXD và Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLCTXD.

- Thực hiện rà soát xây dựng phương án luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác trên cơ sở phân nhóm vị trí việc làm.

 - Tiếp nhận và bố trí công tác cho 01 công chức thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

5. Về cải cách tài chính công:

- Ban hành các quy chế, thực hiện báo cáo tài chính hàng năm theo quy định; tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung và thực hiện đúng Quy chế của cơ quan, Quy chế quản lý khai thác, sử dụng Trụ Sở, phân bố chi phí sử dụng chung đối với các cơ quan, đơn vị hoạt động trong Trụ sở liên cơ quan Sở Xây dựng.

- Tiếp thục thực hiện tốt các chính sách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội.

- Luôn chủ động trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật đối với nguồn kinh phí tự chủ.

- Tăng cường các biện pháp kiểm soát chi tiêu ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý về tài chính đã được ban hành như: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức kê khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng cần kê khai, đồng thời tiến hành công khai các phương tiện thông tin theo quy định.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị

- Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 3213/KH-SXD ngày 13/11/2020 về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng, phát triển chính quyền số năm 2021.

- Các Văn bản, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở (https://soxaydung.hatinh.gov.vn) được đảm bảo kịp thời, đầy đủ đã tạo điều kiện thuận lợi trong phục vụ người dân; phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác CCHC; việc cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng của ngành đã giúp cho các tổ chức, cá nhân và người dân nắm bắt được nhanh hơn phục vụ cho quá trình thực hiện.

- Duy trì tốt việc ứng dụng các phần mềm CNTT trong phục vụ thực hiện nhiệm vụ QLNN tại cơ quan như: Hộp thư điện tử; Phần mềm HSCV&QLVB; Phần mềm gửi nhận văn bản; Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và một cửa liên thông và các phần mềm chuyên ngành khác…

- Chủ động phối hợp trong ứng dụng hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh để tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước.

- Trong năm (số liệu từ ngày 02/01/2021 đến 29/10/2021) tổng số nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho Sở là: 392 nhiệm vụ và đã hoàn thành trước, đúng hạn, không có văn bản chậm.

- Tiếp tục nâng cao cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng của các thiết bị công nghệ thông tin, phương tiện làm việc từ đó để đưa vào xây dựng kế hoạch trang bị bổ sung đảm bảo hoạt động tốt.

6.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị

- Đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-SXD ngày 19/01/2021 về duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. Theo đó, để đảm bảo việc áp dụng, duy trì và cải tiếnHTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong nội bộ cơ quan vận hành có chất lượng đã ban hành các văn bản chỉ đạo trong nội bộ cơ quan và 02 đơn vị trực thuộc như: MTCL năm 2021; Kế hoạch thực hiện các MTCL; Chương trình đánh giá nội bộ năm 2021; Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2021.

- Việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 được Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt trong các Lễ chào cờ, cuộc họp giao ban hàng tháng của cơ quan.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy trình ISO 9001:2015 vào giải quyết công việc trong nội bộ cơ quantheo quy định.

7. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 396/KH-SXD ngày 22/02/2021 về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 30/KH-SXD ngày 01/02/2021 về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021.

- Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; 100% nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn, trước hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả hồ sơ qu dịch vụ Bưu chính công ích.

- Cập nhật và bổ sung kịp thời các TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức tiếp cận thực hiện.              - Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trong quý (số liệu từ 15/12/2020 đến 25/11/2021): 1770 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết đúng thành phần hồ sơ theo quy định: 1670 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết không đúng thành phần hồ sơ: 0 hồ sơ; còn lại 100 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn trả, không có hồ sơ trả chậm.

  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Ưu điểm:

Công tác cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Đảng ủy, Ban giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về CCHC. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch CCHC của Sở. Đã thực hiện việc sắp xếp bộ máy của Sở tinh gọn, thống nhất, không chồng chéo. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 và thường xuyên đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống.

2.Tồn tại, hạn chế:

- Một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng rất khó để thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong đó có những TTHC qua triển khai thực tiễn không thể thực hiện được qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 như: thẩm định Bản vẽ thi công, thẩm định thiết kế kỹ thuật…..

- Việc ban hành quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, gây khó khăn trong công tác CCHC.

- Biên chế được giao cho Sở còn thiếu nhiều (04/39 biên chế công chức) nên trong việc thực hiện nhiệm vụ còn rất nhiều khó khăn.

- Việc triển khai Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 107, Nghị định 120/NĐ-CP vẫn chưa có hướng dẫn của Bộ chuyên ngành nên tiến độ chưa đạt yêu cầu.

- Việc triển khai kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm chưa đạt kết quả theo yêu cầu đặt ra, trong đó có nguyên nhân của việc tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 107, Nghị định 120 còn chậm và biên chế còn thiếu nên việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đôi lúc gặp khó khăn, thiếu nhân sự để thực hiện phương án đặt ra.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC NĂM 2022

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, của Sở Nội vụ về nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện toàn diện trên 7 nội dung là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó tập trung giải quyết các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/20216/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015; nâng cao chất lượng tham mưu, công tác soạn thảo văn bản QPPL của các cơ quan chủ trì, trong đó chú trọng quy trình xây dựng, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn bản.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL. Đảm bảo 100% văn bản đã ban hành được kiểm tra, phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời những văn bản vi phạm  theo quy định của pháp luật.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chỉ đạo các phòng, đơn vị trên cơ sở các quy định của các bộ, ngành, Trung ương của tỉnh, tiếp tục rà soát, kiểm soát tham mưu với UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm HC công tỉnh đảm bảo về chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

4. Tiếp tục hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy, tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Sắp xếp, bố trí công chức, viên chức, công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng...theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tac đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn

6. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc, thực hiện tốt việc công khai thủ tục hành chính tại Cổng thông tin điện tử và Trung tâm hành chính công tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, cải tiến thực hiện tốt việc hoạt động của Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (bc);

- Các sở: Nội vụ, KH&CN, TT&TT;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT-VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.126.139
    Online: 45