UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 Số: 3788/BC-SXD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý IV năm 2021

 

        I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

          Trong quý IV năm 2021, Thanh tra Sở Xây dựng đã triển khai 07 cuộc thanh, kiểm tra bao gồm (03 cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch được duyệt và 04 kiểm tra thường xuyên). Cụ thể như sau:

        1. Thanh tra hành chính

        a) Việc triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: 0

        - Tổng số cuộc đã thực hiện: 0

        b) Kết luận thanh tra: 0

        2. Thanh tra chuyên ngành

        a. Việc triển khai các cuộc thanh, kiểm tra trong kỳ

        - Triển khai trong kỳ: 01 cuộc

        + Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Đức Thọ; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Đức Thọ.

        - Kỳ trước chuyển sang: 02 cuộc

        + Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Nghi Xuân; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

        + Thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư.

        b. Kết quả thanh tra

          Đã ban hành 02 kết luận thanh tra: Kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng, việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân và kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật tại một số dự án do Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư; đang tiến hành thanh tra tại huyện Đức Thọ. Cụ thể:

          - Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 4 tổ chức

          - Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Không trình Chủ đầu tư chấp thuận biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện; lập hồ sơ thiết kế không đúng quy định.

          + Về kinh tế: Kiến nghị, giảm trừ giá trị hợp đồng xây lắp, giá trị hợp đồng thanh toán với tổng số tiền 1.159.364.000 đồng. Trong đó: Tại các công trình do UBND huyện Nghi Xuân, UBND xã thuộc huyện Nghi Xuân làm Chủ đầu tư với tổng số tiền 593.616.000 đồng, các công trình do Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư với tổng số tiền 565.748.000 đồng;

          + Về xử lý vi phạm: Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức được ban hành là 04; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 60 triệu đồng; xử phạt bằng hình khác: Không; chuyển cơ quan điều tra xử lý: Không.

          c) Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra

          - Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế:

          UBND huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc hoàn thành giảm trừ kinh phí với số tiền 593.616.000 đồng và đã có báo cáo kết quả xử lý kết luận thanh tra tại văn bản số 395/BC-UBND ngày 29/10/2021.

          - Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Các tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính đã chấp hành việc nộp phạt. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thực hiện: 60 triệu đồng.

          - Xử lý hình sự: Không.

          3. Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động (kiểm tra thường xuyên)

        - Số cuộc kiểm tra: 04, trong đó về trật tự xây dựng: 02 công trình; kiểm tra về chất lượng công trình: 10 công trình và kiểm tra các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu gạch không nung của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

        - Đối tượng được kiểm tra: 61 (trong đó có 32 cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh gạch không nung trên địa bàn tỉnh).

        - Một số nội dung tồn tại và hành vi vi phạm: Không tổ chức nghiệm thu công việc theo quy định, không trình chủ đầu tư chấp thuận thiết kế biện pháp thi công, không có sổ nhật ký an toàn lao động theo quy định.

        - Số cá nhân, tổ chức vi phạm:  04

        - Hình thức xử lý: Thanh tra Sở đã lập 04 biên bản vi phạm hành chính và ban hành 04 Quyết định xử phạt VPHC, với tổng số tiền 45 triệu đồng; tổng số tiền đã thu được 42,5 triệu đồng.

        4. Thực hiện một số công việc khác

        - Tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp viễn thông trong việc quản lý, sử dụng các trạm thu, phát sóng di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì.

        - Tham gia Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra theo Quyết định 204/QĐ-TU ngày 30/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020.

        - Tham gia Đoàn kiểm tra nhà ở, rà soát hộ nghèo và thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội do Sở Lao động và Thương binh làm chủ đầu tư.

        - Tham mưu xây dựng Dự thảo Duyết định về việc quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

        - Rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022; tham mưu, đề xuất chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

        - Thực hiện một số báo cáo, góp ý đột xuất của UBND tỉnh, các sở, ban ngành theo yêu cầu.

        5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: Không

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tổ chức; tổng số người tham gia: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nên Sở Xây dựng không tổ chức tập huấn.

6. Công tác xây dựng lực lượng

- Tổng số công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo (số thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính, thanh tra viên và tương đương,...): 06 người

- Biến động tăng, giảm số lượng công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo: Không

- Số người được chuyển đổi vị trí công tác: Không

- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra và số đã thực hiện: Nhu cầu đào tạo 02 thanh tra viên; số đã thực hiện: 02. Trong quý có 02 đồng chí được bổ nhiệm và chuyển ngạch Thanh tra viên.

- Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm: Không

        II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Công tác tiếp công dân

Số lượt tiếp công dân quý IVnăm 2021: Không

Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Sở và phòng chuyên môn tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

          2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          Tổng số đơn tiếp nhận trong quý IV năm 2021: Không

  III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

            1. Công tác tuyên truyền

          Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện thông qua các đợt chào cờ đầu tháng, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên trang Web của Sở và thông qua các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị.

Trong quý IV, Sở đã phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh tổ chức 01 đợt tập huấn về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng; tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Nghị định 139/NĐ-CP ngày 27/11/2017.

          2. Các biện pháp phòng ngừa

          Trong quý IV, Sở Xây dựng thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định 130/QĐ-SXD ngày 04/11/2021 về việc kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra một số nội dung đang tồn tại về CCHC của các phòng, đơn vị. Hiện nay, các phòng, đơn vị đã hoàn thiện, khắc phục.

          Thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập hằng năm, bổ sung năm 2021 của các đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai, công khai của Sở và 02 đơn vị trực thuộc.

          2. Phát hiện và xử lý tham nhũng

          Trong quý IV năm 2021, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

II. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

            a) Thuận lợi

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra BXD, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, cùng với sự kết hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, sự nổ lực của toàn cán bộ công chức Thanh tra Sở, công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đã được thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

          Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. Qua đó, đã nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

          Về công tác phòng, chống tham nhũng, Sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chi tiêu quy định hiện hành của Nhà nước; công khai việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ công chức gắn việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật PCTN vào quy chế thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị. Những kết quả đó đã góp phần tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân.

b) Khó khăn

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên công tác thanh, kiểm tra ít nhiều bị ảnh hưởng về tiến độ; số cuộc kiểm tra không được nhiều; việc đi cơ sở nắm tình hình xây dựng, trật tự xây dựng bị hạn chế; không tổ chức được các cuộc tập huấn, hướng dẫn quy định pháp luật về xây dựng, quản lý trật tự xây dựng cho các đơn vị; việc tổ chức làm việc với các đối tượng thanh tra bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ của các cuộc Thanh tra.

Biên chế được giao cho Sở Xây dựng Hà Tĩnh nói chung và Thanh tra Sở nói riêng còn hạn chế, chỉ 06 biên chế được giao, trong khi đó khối lượng công việc tương đối nhiều, cán bộ phải thực hiện kiêm nhiệm nhiều vị trí công việc.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra,

 

 

kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định.

        2. Ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Đức Thọ, việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Đức Thọ.

     3. Kết thúc kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra kiểm tra các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh gạch không nung của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh, khắc phục một số nội dung tồn tại nếu có.

     4. Ban hành kế hoạch thanh tra năm 2022 theo sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh với tinh thần toàn diện trên các lĩnh vực công tác, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh chồng chéo.         

     5. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

     6. Tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, ngành chủ trì.

     7. Thực hiện một số công việc đột xuất của UBND tỉnh, liên ngành, lãnh đạo Sở giao./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ XD;

- Thanh tra Tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (bc);

- Lưu: VP, TTS.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.192.500
    Online: 54