UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3883 /SXD-QLHĐXD

V/v thông báo danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ đợt 5

                         Hà Tĩnh, ngày  21  tháng 12 năm 2021

 

 

    Kính gửi:  Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

Sở Xây dựng thông báo danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5, các cá nhân có tên trong danh sách (gửi kèm theo văn bản) đến đúng thời gian, địa điểm và thực hiện một số quy định trước khi vào phòng thi như sau:

- Địa điểm sát hạch: Phòng máy tầng 3, Trụ sở làm việc Sở Xây dựng, số 14 đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian sát hạch ngày 25/11/2021 (cụ thể theo danh sách).

- Nộp lệ phí sát hạch (300.000 đồng trên 01 lĩnh vực thi) tại Văn phòng, tầng 1 (phía sau thang máy), Trụ sở làm việc Sở Xây dựng.

- Đọc và thực hiện đúng quy chế sát hạch (gửi kèm trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng).

- Thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Cá nhân sử dụng ứng dụng PC- COVID trên điện thoại thông minh để quét mã QR và khai báo ý tế khi đến tham dự thi tại Sở Xây dựng.

- Không bố trí thi do đến không đúng thời gian đã thông báo, và các trường hợp phải quản lý theo quy định tại Văn bản số 6993/UBND-VX ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về việc quy đinh tạm thời biện pháp kiểm soát dịch bệnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID 19”.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng, kính đề nghị các tổ chức, cá nhân xem xét thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, QLHĐXD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.267.233
    Online: 21