UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số:  152/QĐ-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 12 năm  2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến

Sở Xây dựng năm 2021

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở tại Biên bản họp ngày 17/12/2021 và đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 07 tập thể và 91 cá nhân đã thực hiện tốt phong trào thi đua và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

1. Tập thể:

TT

Tập thể

 1.  

Phòng Quy hoạch – Kiến trúc – Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị

 1.  

Phòng Quản lý Nhà, Thị trường Bất động sản và Vật liệu xây dựng

 1.  

Thanh tra Sở

 1.  

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

 1.  

Văn phòng

 1.  

Phòng quản lý hoạt động xây dựng

 1.  

Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng

2. Cá nhân:

TT

Họ và tên

Chức vụ

I.

Văn phòng Sở

 

 1.  
Trần Xuân Tiến

Giám đốc

 1.  
Nguyễn Quốc Hà

Phó Giám đốc

 1.  

Phạm Văn Tình

Phó Giám đốc

 1.  

Nguyễn Khắc Hậu

Chánh Văn phòng

 1.  

Trần Đình Tuế

Chánh Thanh tra

 1.  

Trần Hữu Phúc

Trưởng phòng QLHĐXD

 1.  

Trần Hữu Thắng

P. Trưởng phòng QLHĐXD

 1.  

Nguyễn Văn Lục

P. Trưởng phòng QLHĐXD

 1.  

Phan Lê Hùng

TP QLN, TT BĐS&VLXD

 1.  

Hoàng Lê Trang

P.TP QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Lê Công Sơn

P.TP QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Đặng Duy Điền Hải

Phó Chánh Thanh tra

 1.  
Phạm Đức Bằng

Phó Trưởng phòng QLHĐXD

 1.  

Nguyễn Tiến Dũng

P. TP QLN, TTBĐS&VLXD

 1.  

Nguyễn Khánh Trà

P.TP QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Trần Xuân Thạch

P. TP QLN, TTBĐS&VLXD

 1.  

Lê Thị Hiền

Phó Chánh Văn phòng

 1.  
Đào Thị Hồng Sương

Phụ trách kế toán

 1.  

Bùi Thị Hoa Quỳnh

Chuyên viên Văn phòng

 1.  

Phạm Thị Định

Chuyên viên Văn phòng

 1.  
Nguyễn Hữu Trung

Cán bộ CNTT

 1.  
Nguyễn Chính Sáng

Nhân viên Lái xe 

 1.  

Nguyễn Khánh Trình

Thanh tra viên chính

 1.  

Hoàng Xuân Trường

Thanh tra viên

 1.  

Đặng Thái Sơn

Chuyên viên TT

 1.  

Phan Viết Nam

Chuyên viên TT

 1.  

Tôn Thế Mạo

HĐ 68, Lái xe

 1.  

Võ Hoàng Hiệp

Chuyên viên phòng QLHĐXD

 1.  

Nguyễn Ngọc Tú

Chuyên viên phòng QLHĐXD

 1.  

Hồ Mạnh Cường

Chuyên viên phòng QLHĐXD

 1.  

Lê Hải Đức

CV phòng QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Bùi Thị Bích Thảo

CV phòng QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Phan Văn Cường

CV phòng QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Nguyễn Phương Hiền

CV phòng QLN, TTBĐS&VLXD

 1.  

Lê Danh Trường

CV QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Trần Quỳnh Giao

CV QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Tôn Thế Mạo

Nhân viên Lái xe

 1.  

Trần Văn Vỵ

NV Văn phòng

 1.  

Trần Thọ Hoa

NV Văn phòng

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Duyên

NV Văn phòng

II

Viện Quy hoạch kiến trúc

 

 1.  

Hà Quang Trung

Viện trưởng

 1.  

Dương Đức Cường

P. Viện trưởng

 1.  

Phan Thị Hồng Vân

Phó phòng HC-TH

 1.  

Nguyễn Huy Bình

Giám đốc Trung tâm NCTKQH

 1.  

Nguyễn Đình Thi

PGĐ.Trung tâm NCTKQH

 1.  

Hoàng Minh Vương

Tr. Phòng HC-TH

 1.  

Hoàng Văn Phong

Phó PT Phòng KT-GS

 1.  

Trương Thị Bình

Nhân viên phòng HC-TH

 1.  

Trần Lê Hồng Ngọc

Nhân viên phòng HC-TH

 1.  

Trần Thị Thúy Phương

Cán bộ kỷ thuật

 1.  

Phạm Xuân Trường

Cán bộ kỷ thuật

 1.  

Trương Thùy Dung

Cán bộ kỷ thuật

 1.  

Trần Văn Sơn

Cán bộ kỷ thuật

 1.  

Phạm Tiến Cẩm

Cán bộ kỷ thuật

 1.  

Nguyễn Văn Hùng

Cán bộ kỷ thuật

 1.  

Nguyễn Lam Trường

Cán bộ kỷ thuật

 1.  

Trương Hữu Quý

Cán bộ kỷ thuật

 1.  

Trần Đình Hoàng

Cán bộ kỷ thuật

 1.  

Trương Quang Toàn

Cán bộ kỷ thuật

 1.  

Nguyễn Hùng Cường

Trưởng phòng thí nghiệm

 1.  

Vũ Quốc Hùng

Nhân viên  TT KS-TN

 1.  

Lê Đăng Nhật

Nhân viên  TT KS-TN

 1.  

Nguyễn Viết Triều

Nhân viên  TT KS-TN

 1.  

Lê Đức Hưng

Nhân viên  TT KS-TN

 1.  

Lê Hồng Lĩnh              

Cán bộ kỷ thuật

III

Trung tâm Kiểm định chất lượng CTXD

 

 1.  

Dương Thành Trung

Giám đốc

 1.  

Trần Sỹ Vĩnh

P.Giám đốc

 1.  

Lê Hữu Thọ

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Hữu Thọ

PP.KTTH

 1.  

Phan Nguyên Hoàng

TP.KTTH

 1.  

Trần Đình Huân

TP.KTTH

 1.  

Nguyễn Thái Quỳnh

PP.TN

 1.  

Phan Đình Hiệp

Nhân viên

 1.  

Trần Thị Mai Hương

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Thị Hường

TP.HC-KT

 1.  

Lê Thị Báu

Nhân viên

 1.  

Chu Thị Hương

Nhân viên

 1.  

Trần Thị Toàn

Nhân viên

 1.  

Lâm Bảo Hoàng

Nhân viên

 1.  

Lê Viết Hoàng

Nhân viên

 1.  

Dương Việt Bắc

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Văn Dũng

TP.TN

 1.  

Nguyễn Mạnh Hùng

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Thị Lệ

Nhân viên

 1.  

Trần Quốc Huy

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Khắc Hiếu

Nhân viên

 1.  

Phan Lê Quý

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Đoàn Huy Hoàng

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Khánh Thảo

Nhân viên

 1.  

Phan Từ Giang

Nhân viên

 1.  

Lê Hồng Khang

Nhân viên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; giao Văn phòng, các phòng, đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành để chi tiền thưởng.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các phòng, đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- HĐTĐKT;

- Lưu: VT, CVP.        

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  °
   Liên kết website
  Thống kê: 1.464.626
  Online: 44