UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số:  151/QĐ-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 12 năm  2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Sở Xây dựng năm 2021

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở tại Biên bản họp ngày 17/12/2021 và đề nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho cá nhân đã thực hiện tốt phong trào thi đua và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

I

Ban Giám đốc

 1

Trần Xuân Tiến

Giám đốc Sở

 2

Nguyễn Quốc Hà

Phó Giám đốc Sở

 3

Phạm Văn Tình

Phó Giám đốc Sở

    II

Văn phòng Sở

4

Nguyễn Khắc Hậu

Chánh Văn phòng

5

Nguyễn Hữu Trung

Hợp đồng 68

6

Hoàng Lê Trang

Phó TP QH-KT-HTKT&PTĐT

7

Nguyễn Khánh Trà

Phó TP QH-KT-HTKT&PTĐT

8

Trần Hữu Thắng

Phó TP QLHĐXD

9

Hồ Mạnh Cường

CV phòng QLHĐXD

10

Trần Xuân Thạch

Phó TP QLN, TTBĐS&VLXD

11

Trần Đình Tuế

Chánh Thanh tra

12

Hoàng Xuân Trường

Thanh tra viên

      III

Trung tâm Kiểm định CLCTXD

13

Dương Thành Trung

Giám đốc Trung tâm KĐCLCTXD

14

Phan Nguyên Hoàng

Trưởng phòng KT Trung tâm KĐCLCTXD

15

Nguyễn Thị Lệ

NV Trung tâm KĐCLCTXD

      IV

Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng

16

Hà Quang Trung

Viện Trưởng Viện QHKTXD

17

Dương Đức Cường

P. Viện trường Viện QHKTXD

18

Phạm Xuân Trường

NV Viện QHKTXD

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; giao Văn phòng, các phòng, đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành để chi tiền thưởng.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các phòng, đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- HĐTĐKT;

- Lưu:  VT, CVP.         

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Xuân Tiến

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.464.551
    Online: 25