UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

           Số:  153/QĐ-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Tĩnh, ngày  17 tháng 12 năm  2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Giấy khen cho cán bộ, công chức, viên chức

và người lao động Sở Xây dựng năm 2021

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

  Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

  Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

  Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở tại Biên bản họp ngày 17/12/2021 và đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 27 cá nhân đã thực hiện tốt phong trào thi đua và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

I.

Văn phòng Sở

 

 

 1.  

Nguyễn Khắc Hậu

Chánh Văn Phòng

 

 1.  

Lê Thị Hiền

Phó Chánh Văn phòng

 

 1.  

Phạm Thị Định

Chuyên viên

 

 1.  

Bùi Thị Hoa Quỳnh

Chuyên viên

 

 1.  

Nguyễn Chính Sáng

Lái xe Văn phòng

 

 1.  

Tôn Thế Mạo

Lái xe Văn phòng

 

 1.  

Bùi Thị Bích Thảo

CV phòng QH-KT-HTKT&PTĐT

 

 1.  

Phan Văn Cường

CV phòng QH-KT-HTKT&PTĐT

 

 1.  

Lê Hải Đức

CV phòng QH-KT-HTKT&PTĐT

 

 1.  

Trần Hữu Phúc

Trưởng phòng QLHĐXD

 

 1.  

Nguyễn Văn Lục

Phó TP QLHĐXD

 

 1.  

Trần Việt Anh

CV phòng QLHĐXD

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Tú

CV phòng QLHĐXD

 

 1.  

Võ Hoàng Hiệp

CV phòng QLHĐXD

 

 1.  

Đặng Duy Điền Hải

P. Chánh Thanh tra

 

 1.  

Nguyễn Khánh Trình

Thanh tra viên chính

 

 1.  

Đặng Thái Sơn

Thanh tra viên

 

 1.  

Nguyễn Tiến Dũng

Phó TP QLN,TTBĐS&VLXD

 

II.

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình

Thanh tra viên chính

 1.  

Trần Sỹ Vĩnh

P. Giám đốc Trung tâm KĐCLCTXD

 

 1.  

Nguyễn Thái Quỳnh

P.TP thí nghiệm Trung tâm KĐCLCTXD

 

 1.  

Lâm Bảo Hoàng

NV phòng KT, Trung tâm KĐCLCTXD

 

 1.  

Trần Thị Toàn

NV phòng HC-KT, Trung tâm KĐCLCTXD

 

III.

Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng

 

 1.  

Hoàng Minh Vương

TP HC-TH Viện QHKTXD

 

 1.  

Hoàng Văn Phong

Phó TP KT-GS, Viện QHKTXD

 

 1.  

Trương Hữu Quý

CBKT, phòng dự án -Viện QHKTXD

 

 1.  

Lê Hồng Lĩnh

Phó phòng dự án, Viện QHKTXD

 

 1.  

Lê Đăng Nhật

NV TTKS-TN, Viện QHKTXD

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; giao Văn phòng, các phòng, đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành để chi tiền thưởng.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các phòng, đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- HĐTĐKT;

- Lưu:  VT, CVP.         

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  °
   Liên kết website
  Thống kê: 1.464.621
  Online: 42