UBND TĨNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số 130/BC-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh,  ngày  14  tháng  1  năm 2022.

 

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

năm 2021

 

I. Thu, chi, nộp NSNN phí, lệ phí

1.Thu lệ phí:

       - Thu lệ phí cấp phép xây dựng: 5 350 000 đồng, đạt 53 % dự toán năm, bằng 103.9% so với cùng kỳ năm trước.

       Năm 2021, Sở chủ yếu cấp phép xây dựng cho các công trình của tổ chức và số tiền thu lệ phí cấp phép xây tương đương với năm 2020.

       - Thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD: 237 450 000 dồng, đạt 91.3% dự toán, bằng 77.0% so với năm 2020. Giảm do dịch không tổ chức thi sát hạch đều như các năm trước và mức thu giảm hổ trợ do ảnh hưởng của đại dịch.

Số lệ phí nộp NSNN 100%:   242 800 000 đồng.

2.Thu phí:

       - Thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định TKBVTC, BCKTKT, TKCS (vốn NSNN):  592 492 000 đồng, đạt 49,4% so với dự toán, bằng 54.1% năm 2020.

        Trích nộp NSNN:  59 249 200 đồng

        Đơn vị sử dụng:   533 242 800 đồng

        Nguyên nhân giảm là do năm 2021, hồ sơ thẩm định nộp về Sở Xây dựng giảm so với năm 2020, mức thu giảm do được giảm 50% hổ trợ ảnh hưởng đại dịch Covid - 19. Bên cạnh đó các chủ đầu tư cũng còn nợ phí thẩm định số tiền: 190 057 500 đồng. Dẫn đến số tiền trích nộp NSNN thấp hơn và nguồn thu phí được để lại sử dụng cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

       - Thu phí thẩm định thiết kế cơ sở (vốn khác): 95 220 000 đồng, đạt 79,3% so với dự toán năm, bằng 86,6% so với năm 2020.

         Trích nộp NSNN:   47 610 000 đồng.

          Đơn vị được sử dụng:    47 610 000 đồng.

          Tổng tiền phí thẩm định quy hoạch thu được năm 2021: 1 477 300 000 đồng, bằng 105.5% so với dự toán và bằng 102% năm 2020.

       Trích nộp NSNN:                     0 đồng

        Đơn vị sử dụng: 1 477 300 0000 đồng

       - Tổng nguồn thu được sử dụng năm 2021: 4 361 155 547 đồng

       Trong đó:    Thu trong năm:   2 058 152 822 đồng

                    Nguồn CCTL năm 2020:  2 303 002 725 đồng

- Thực hiện chi thường xuyên tự chủ:  1.132.688.062 đồng.

- Chi không thường xuyên từ nguồn CCTL:  1 800 691 854 đồng

       - Chuyển sang thực hiện năm 2022:  1 427 775 631 đồng

       Trong đó:    Nguồn CCTL:        1 369 701 931 đồng

                    Nguồn để lại:              58 073 700 đồng

       3. Thu hoạt động khác (chi phí thi sát hạch cấp CC HNXD và lãi tiền gửi kho bạc)  

       - Thu chi phí sát hạch cấp CCHN HĐXD: 170 400 000 đồng, đạt 65.5% so với dự toán năm, đạt 60% năm 2020.

Đơn vị được sử dụng: 170 400 000 đồng.

- Thu lãi tiền gửi:  648 017 đồng

- Tổng thu khác được sử dụng năm 2021: 171 048 017 đồng

- Thực hiện chi thường xuyên tự chủ: 171 048 017 đồng.

II. Chi ngân sách nhà nước cấp:

Dự toán chi NSNN  năm  2021, đáp  ứng  đầy  đủ  nhu  cầu  chi  quản lý hành chính của VP Sở và những nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

       Trong năm 2021, tổng chi NS của Văn phòng Sở:  7 219 200 000 đồng, đạt 101.3% dự toán, bằng 103.3% so với cùng kỳ năm trước.

       Năm 2021, thực hiện chi tăng nguồn quản lý nhà nước không tự chủ do được UBND tỉnh cấp bổ sung  chi giảm nguồn kinh phí sự nghiệp ngành so với dự toán là do ảnh hưởng của Đại dịch covid-19 nên một số nhiệm vụ theo chương trình khung của sở hạn chế thực hiện, một số nhiệm vụ được giao bổ sung kéo dài thực hiện sang năm 2022 (gồm chi mua sắm sữa chữa, Chương trình phát triển đô thị, thực hiện thuê tư vấn xác định “tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến’ dự án khu ĐTTMDV biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ)

1. Chi quản lý hành chính

       - Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 5 348 000 đồng, đạt 100,% dự toán, bằng 102.8% so với năm 2020. Tăng chi so với năm 2020 do được cấp dự toán tăng.

       - Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 512 086 000 đồng, đạt 220.7% dự toán do được cấp bổ sung.

       Ngoài ra được cấp bổ sung thêm: 752 423 000 đồng, chưa thực hiện chi chuyển sang thực hiện năm 2022.

       - Kinh phí đào tạo: 27 000 000 đồng, do ânhr hưởng đại dịch Covid nên không thực hiện tổ chức tập huấn được. Trả dự toán

2. Chi hoạt động sự nghiệp:

       Kinh phí thường xuyên: 1 359 202 000 đồng, đạt 89.5% dự toán, bằng 95,3%  so với cùng kỳ năm 2020

       Chi sự nghiệp ngành giảm so dự toán và với năm trước do chưa thực hiện hết các nhiệm vụ được giao và đã phân bổ dự toán trong năm.

 (Đính kèm biểu số 3)

       Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

 

Nơi nhận:

 - Các phòng chuyên môn của Sở;

 - Cổng thông tin điện tử SXD;

 - Lưu VT,VP.

                       GIÁM ĐỐC

              

 

                     Trần Xuân Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.398
    Online: 42