UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 Số: 146/BC-SXD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 01 năm 2022

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

          1. Thanh tra hành chính

          Việc triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: Thanh tra việc chấp hành chế độ chính sách, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tại Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh.       

          2. Thanh tra chuyên ngành

        - Triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Đức Thọ; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Đức Thọ.

        - Kỳ trước chuyển sang: Không

        3. Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động

        - Số cuộc kiểm tra: 06, trong đó:

        + Kiểm tra trật tự xây dựng: 03 công trình

        + Kiểm tra chất lượng công trình: 24 công trình

        - Số đối tượng được kiểm tra: 58

        - Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 03

        - Một số nội dung vi phạm chủ yếu: Xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có; không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công thi công không đúng với biện pháp thi công được duyệt.

        - Hình thức xử lý: Thanh tra Sở đã yêu cầu các đơn vị dừng thi công một số một số hạng mục công trình, có biện pháp xử lý, khắc phục các nội dung tồn tại sai sót và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

        - Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: Đã tiến hành lập 03 biên bản vi phạm hành chính nhưng chưa ban hành quyết định (do đang trong thời gian giải trình).

        4. Thực hiện các cuộc kiểm tra do UBND tỉnh giao và báo chí phản ánh

        Tổng số: 0 cuộc

        5. Thực hiện một số công việc khác

        - Tham gia Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra theo Quyết định 204/QĐ-TU ngày 30/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020.

        - Thực hiện một số báo cáo, góp ý đột xuất của UBND tỉnh, các sở, ban ngành theo yêu cầu.

          6. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

         6.1. Công tác tiếp công dân

 Số lượt tiếp trong tháng 01/2022: 0 lượt.

          6.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          a) Số đơn tiếp nhận: 01, cụ thể:

          - Đơn của bà Đặng Thị Linh, trú tại số nhà 05, ngõ 209 đường Nguyễn Trung Thiên, Khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý kiến nghị, phản ánh liên quan đến một số dự án trong quy hoạch phân khu phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh chậm thực hiện ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn; bà không nhất trí với nội dung các văn bản trả lời: số 2351/UBND-QLĐT ngày 15/9/2021, số 3071/UBND-QLDDT-TNMT ngày 23/11/2021 của UBND Thành phố Hà Tĩnh.

         b) Phân loại đơn

          - Đơn tố cáo: 0; đơn kiến nghị, phản ánh: 01.

          c) Kết quả xử lý đơn

            - Đơn của bà Đặng Thị Linh đang trong thời gian xem xét, xử lý.

            7. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra

          - Tổng số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thanh tra: Không

          - Tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra được tổ chức: Không

          8. Kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

          Triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập (TSTN) đối với người có nghĩa vụ kê khai TSTN hằng năm, kê khai TSTN bổ sung của năm 2021

Trong tháng không phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

            9. Công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng lực lượng

           Tổng số cán bộ, công chức Thanh tra Sở là 06 người (có biểu mẫu kèm theo).

           II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2022

           Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung thực hiện các công việc sau:

           1. Rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định.

           2. Ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Đức Thọ; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Đức Thọ; Thanh tra việc chấp hành chế độ chính sách, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tại Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh.

           3. Triển khai thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Hương Khê; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Hương Khê theo kế hoạch thanh tra năm 2022.

           4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

           5. Thực hiện các công việc đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 01/2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2022 của Thanh tra Sở Xây dựng./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: TTr.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.675
    Online: 49