UBND TỈNH HÀ TĨNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                         Số: 05/QĐ-SXD                               Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

   Công bố Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2021    

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 về việc Công bố
đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 17/9/2020 của Sở xây dựng về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ giá giá vật liệu, nhân công, máy thi công bình quân trong Quý III năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Báo cáo số 48/CV-VKTĐT-CN ngày 24/01/2022 của Viện nghiên cứu kinh tế và  đô thị  - Chi nhánh Đà Nẵng về việc phát hành kết quả tính toán Chỉ số giá xây dựng quý IV/2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý hoạt động xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này "Tập Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2021" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Điều 2. Tập chỉ số giá xây dựng công bố kèm theo Quyết định này là cơ sở để tham khảo trong việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để bc);                           

- Bộ XD (để bc);

- Lãnh đạo Sở;

- Các đơn vị có liên quan;                                   

- Lưu VT, QLHĐXD.               

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Quốc Hà

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.648.986
    Online: 29