UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/QĐ-SXD

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

    

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017;

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Danh mục 23 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo), tại Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn và tại Baner dịch vụ công Mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, địa chỉ https://soxaydung.hatinh.gov.vn.

Điều 2. Văn phòng Sở, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở có trách nhiệm cập nhật, thông báo rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân được biết để áp dụng. Các phòng, đơn vị trực thuộc, cán bộ chuyên môn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thụ lý hồ sơ và trả kết quả theo quy trình dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 27/4/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                   

- Nh­ư Điều 3;

- UBND tỉnh (b/c);

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Các ban QLDA chuyên ngành, khu vực;

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- TT Công báo - Tin học Văn phòng UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân;

- Báo Hà Tĩnh, Báo Xây dựng (để phối hợp);

- Đài PT và TH tỉnh (để phối hợp);

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, CBĐM KSTTHC.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Xuân Tiến

 

 

 

DANH MỤC

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-SXD ngày  /02/2022 của Sở Xây dựng)

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

I

Lĩnh vực hoạt động Xây dựng

1

Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C), (sau đây gọi tắt là Nhà thầu).

x

 

2

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C), (sau đây gọi tắt là Nhà thầu).

x

 

3

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

x

 

4

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

x

 

5

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

x

 

6

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

x

 

7

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III

x

 

8

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

x

 

9

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

x

 

10

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III

x

 

11

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)

x

 

12

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

x

 

13

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

x

 

II

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

1

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

x

 

2

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

x

 

3

Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

x

 

4

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

x

 

5

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

x

 

6

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

x

x

III

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

1

Cấp mới Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

x

 

2

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn).

x

 

IV

Lĩnh vực Quy hoạch

1

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

3

 

2

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

 

3

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

x

x

V

Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

1

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

x

 

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.140.191
    Online: 55