UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 424/SXD-VP

V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

        

                        

Kính gửi:

                           - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Các chủ đầu tư; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực XD.

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tại cơ quan năm 2022 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là việc nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính, thanh toán tiền trực tuyến đối với ngành xây dựng.

Để phát huy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo làn sóng tuyên truyền, lan tỏa và thói quen tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sự tiện lợi và nâng cao chất lượng dịch vụ. Sở Xây dựng đề nghị tất cả các chủ đầu tư, các ban quản lý, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh khi nộp hồ sơ thì tiến hành theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 và khuyến khích sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện trong gửi, nộp, trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC.

(Sở sẽ có khuyến cáo, lưu ý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, tổ chức được giao làm chủ đầu tư, giao quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước nếu vẫn thực hiện tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp mà không thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 khi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ lần thứ 2 trở lên.)

- Yêu cầu:

+ Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; Có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác, nhất là việc hướng dẫn đăng ký tài khoản cho các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở đã công bố áp dụng; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần; Tiếp nhận, số hóa, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ, theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định; cập nhật hồ sơ đã tiếp nhận vào phần mềm quản lý và cấp mã số hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

+ Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng (trao đổi trực tiếp và đưa lên các trang mạng xã hội như: Zalo, Messenger, Viber, Facebook, Youtube…), hướng dẫn đầy đủ, chu đáo, tận tình cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

+ Văn phòng Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm hành chính công tỉnh chủ động, bố trí máy vi tính có kết nối mạng internet tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính của Sở tại Trung tâm hành chính công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân khi đến làm việc có thể sử dụng để đăng ký, nộp, trả kết quả hồ sơ giải quyết trực tuyến trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ bưu chính để nộp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

(có danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; tài liệu hướng dẫn ứng dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến để thực hiện nộp hồ sơ qua mạng được gửi kèm theo và được đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ https://soxaydung.hatinh.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên hệ với Văn phòng Sở Xây dựng (Qua Đ/c Bùi Thị Hoa Quỳnh, Chuyên viên một cửa, ĐT 0946039052; Đ/c Nguyễn Hữu Trung - Cán bộ CNTT, ĐT 0948.557568) để được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp cán bộ, công chức Sở có thái độ gây khó khăn, không hợp tác rất mong nhận được sự phản hồi thông tin về Sở (qua Đc Nguyễn Khắc Hậu - Chánh Văn phòng Sở, ĐT 0913036958)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh (để b/c);

- Sở TT&TT (để phối hợp);

- Báo Hà Tĩnh (để phối hợp tuyên truyền);

- Đài PT và TH tỉnh (để phối hợp tuyên truyền);

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Công đoàn ngành Xây dựng (phối hợp, thực hiện);

- Lưu: VT, CBĐM KSTTHC.

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Trần Xuân Tiến

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.140.453
    Online: 81