UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  485 /SXD-QLHĐXD

V/v thông báo danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ tháng 3 năm 2022

                         Hà Tĩnh, ngày  8  tháng 3 năm 2022

 

 

    Kính gửi:  Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

Sở Xây dựng thông báo danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tháng 3 năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Các cá nhân đủ điều kiện dự thi theo danh sách Phụ lục 1; các cá nhân không đủ điều kiện thi sát hạch theo danh sách Phụ lục 2 (gửi kèm theo văn bản này).

2. Các cá nhân đủ điều kiện dự thi thực hiện các quy định sau:

- Thời gian, địa điểm dự thi: Sáng thứ 6 ngày 11/3/2022 (thời gian ca thi cụ thể theo Phụ lục 1). Địa điểm dự thi: Phòng máy tầng 3, Trụ sở làm việc Sở Xây dựng, số 14 đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Các cá nhân đến đúng thời gian dự thi đã công bố, trường hợp đến sớm đề nghị ngồi tại hội trường tầng 1, chờ đến ca thi của mình.

- Nộp lệ phí sát hạch (300.000 đồng trên 01 lĩnh vực thi) tại Văn phòng, tầng 1 (phía sau thang máy), Trụ sở làm việc Sở Xây dựng.

- Đọc và thực hiện đúng quy chế sát hạch (gửi kèm trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng).

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19: thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế; cá nhân sử dụng ứng dụng PC- COVID trên điện thoại thông minh để quét mã QR và khai báo ý tế khi đến tham dự thi tại Sở Xây dựng và các quy định khác.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng, kính đề nghị các tổ chức, cá nhân xem xét thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, QLHĐXD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Văn Tình

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.140.187
    Online: 51