UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số:  516/SXD-QLHĐXD

V/v khảo sát đơn giá nhân công trong quản lý chí phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 3 năm 2022

   Kính gửi:

                             - UBND các huyện, thị xã, thành phố,

                             - Các Ban quản lý dự án chuyên nghành của tỉnh,

                             - Các ban quản lý dự án khu vực,

                             - Các chủ đầu tư, Nhà thầu thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 08/3/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc thành lập tổ khảo sát đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sở Xây dựng đang phối hợp với Công ty CP tin Học ETA thực hiện kế hoạch Khảo sát đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Đơn vị tư vấn sẽ triển khai công tác thu thập số liệu về đơn giá nhân công trực tiếp tại các công trình trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã.

Để công tác xây dựng đơn giá nhân công được sát với thực tế, Sở Xây dựng đề nghị các Các Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp danh mục các công trình đang thi công trên địa bàn (điền thông tin theo biểu mẫu đính kèm) gửi về S ở Xây dựng,  số 14, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh trước ngày 20/3/2022 để Sở tổng hợp và lựa chọn danh mục công trình và đối tượng thực hiện khảo sát.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, phòng QLHĐXD, số điện thoại: 0987.272828./.

Rất mong sự phối hợp của quý cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, QLHĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Quốc Hà

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG

Kèm theo Công văn số 516/SXD-QLHĐXD ngày  11  tháng 3 năm 2022 của Sở Xây dựng)

 

TT

Loại công trình

Tên dự án/công trình

Tên chủ đầu tư

Tên Nhà thầu thi công Xây dựng

Địa điểm Xây dựng Công trình

Nguồn vốn dự án

Tổng mức đầu tư/ dự toán

Công nghệ thi công

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG ĐANG THI CÔNG

 

TT

Địa bàn

Tên doanh nghiệp xây dựng

Địa chỉ, số điện thoại

Lĩnh vực hoạt động

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

….

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.140.185
    Online: 49