ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 734/KH- SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày  01 tháng 4 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống

ngành Xây dựng Việt nam (29/4/1958 - 29/4/2022)

---

Hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2022), Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam. Nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, khẳng định niềm tin và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành Xây dựng trải qua các thời kỳ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, nhất là thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

2. Cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng tự hào; tạo khí thế thi đua sôi nổi đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn ngành; thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn ngành.

3. Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid 19 và điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành tham gia.

II. Nội dung

Hoạt động kỷ niệm gồm các nội dung lớn sau:

1. Phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2022).

- Toàn Ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt mức so với kế hoạch các chỉ tiêu năm 2022;

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền:

- Viết bài trên website Sở Xây dựng Hà Tĩnh tuyên truyền kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam.

  • Tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam.

III. Kế hoạch tổ chức

Các hoạt động được tổ chức từ tháng 01/4/2022 đến hết 30/4/2022 như sau:

TT

Nội dung công việc

Đơn vị và bộ phận

 thực hiện

Thời gian

1

Phát động đợt thi đua hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2022)

Công đoàn ngành, Văn phòng Sở

Đầu tháng 4/2022

2

Dâng hương địa chỉ đỏ và kết hợp đi công tác học tập kinh nghiệm

Lãnh đạo Sở, Văn phòng, Công đoàn, Đoàn Than niêm, Hội CCB, Văn phòng

Trong tháng 4/2022

3

Tổ chức giải thể thao Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam.

- Tổ chức giải bóng chuyền

- Gala văn nghệ

Công đoàn ngành, CĐ Văn phòng Sở, Đoàn thanh niên Sở

Ngày 23/4/2022

4

- Tổ chức gặp mặt tọa đàm kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng.

 

Đoàn thanh niên, Văn phòng Sở, Công đoàn ngành, Viện Quy hoạch, Trung tâm Kiểm định.

Ngày dự kiến 27/4/2022

IV. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Kế hoạch này, các tổ chức được phân công chủ trì triển khai thực hiện theo lịch; các phòng ban trực thuộc xây dựng chương trình công tác, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Giao Công đoàn ngành, Văn phòng Sở, Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch,  theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tham mưu về tổ chức các hoạt động và điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Kế hoạch được phổ biến đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành./.

Nơi nhận:

- Cấp ủy, Lãnh đạo Sở ;

- Các phòng chuyên môn Sở;

- Các công đoàn trực thuộc;

- Lưu: VP CĐN.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Xuân Tiến

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.818
    Online: 57