UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 821/SXD-QHHT5

V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đề cương nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận.      

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm 2022

 

 

 

                    Kính gửi:              

          - UBND thành phố Hà Tĩnh;

          - UBND các huyện: Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên;

          - UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh;

          - UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch Xuân, Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Văn, Thạch Thắng, Thạch Hội, Tượng Sơn, Tân Lâm Hương, Nam Điền, Đỉnh Bàn, Hộ Độ, Cẩm Vịnh, Cẩm Bình, Cẩm Thành.

          Thực hiện Công văn số 5560/UBND-XD ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và quản lý, phát triển quỹ đất; Công văn số 6014/UBND-XD ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc nguồn vốn lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận.

          Hiện nay, Sở Xây dựng đã xin ý kiến các đơn vị liên quan, phối hợp với đơn vị tư vấn Viện nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng, hoàn thành đề cương nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060.

Để có cơ sở thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ; Sở Xây dựng đề nghị UBND cấp huyện phối hợp, chỉ đạo UBND cấp xã nêu trên tổ chức lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư có liên quan, tổng hợp cho ý kiến về đề cương Nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060 theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật quy hoạch đô thị năm 2009(Có Đề cương nhiệm vụ gửi kèm).

          Ý kiến của UBND cấp xã, đại diện cộng đồng dân cư, đề nghị gửi về Sở Xây dựng Hà Tĩnh theo địa chỉ số 14 đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh và hệ thống gửi nhận văn bản trước ngày 15/5/2022, để Sở Xây dựng tổng hợp.

          Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.    

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách (b/c);  

- Lưu: VT, QHHT5.

                             KT. GIÁM ĐỐC

                              PHÓ GIÁM ĐỐC

                             Đã ký

 

                             Phạm Văn Tình

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.557
    Online: 42