UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/QĐ-SXD

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 3 năm 2022

    

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện

cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính

trên môi trường điện tử năm 2022

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản anh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Văn phòng Chính phủ ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan Sở Xây dựng năm 2022.

Điều 2. Nội dung thực hiện

Các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này đảm bảo chất lượng và thời gian.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Sở:

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công tỉnh, trong nội bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

- Tăng cường việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp tích cực ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 do Sở cung cấp bằng nhiều hình thức cụ thể: trên Cổng TTĐT của Sở, của Tỉnh và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh; qua các trang mạng xã hội như: Zalo, Messenger, Viber, Facebook, Youtube… hoặc căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 chủ trì, phối hợp với các phòng tổ chức các hội nghị tập huấn lồng ghép để khuyến khích sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện trong gửi, nộp, trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC.

- Đảm bảo sự kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin như Cổng thông tin điện tử của Sở với Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC; đồng thời thực hiện đăng tải đầy đủ Bộ TTHC, các tin, bài viết và các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC.

- Phối hợp với Trung tâm hành chính công tỉnh chủ động, bố trí máy vi tính có kết nối mạng internet tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính của Sở tại Trung tâm hành chính công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân khi đến làm việc có thể sử dụng để đăng ký, nộp, trả kết quả hồ sơ giải quyết trực tuyến trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ bưu chính để nộp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch Kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC; Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 2004/KH-SXD ngày 27/7/2021 của Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan Sở Xây dựng.

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc cập nhật, rà soát, công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng theo các văn bản QPPL mới ban hành có quy định về thủ tục hành chính để tham mưu UBND tỉnh công bố bổ sung kịp thời, đầy đủ theo quy định.

3. Cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở:

- Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Chương II Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                   

- Nh­ư Điều 4;

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: VT, CBĐM KSTTHC.

GIÁM ĐỐC

 

Đã Ký

 

Trần Xuân Tiến

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.434
    Online: 38