UBND TỈNH HÀ TĨNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ XÂY DỰNG                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

            Số: 61/QĐ-SXD                             Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

   Công bố Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2022    

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 về việc Công bố
đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Báo cáo số 25/CV-VQLĐTXD ngày 13/4/2022 của Viện quản lý đầu tư xây dựng về việc phát hành kết quả tính toán Chỉ số giá xây dựng quý I/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý hoạt động xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này "Tập Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2022" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Điều 2. Tập chỉ số giá xây dựng công bố kèm theo Quyết định này là cơ sở để tham khảo trong việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để bc);                           

- Bộ XD (để bc);

- Lãnh đạo Sở;

- Các đơn vị có liên quan;                                   

- Lưu VT, QLHĐXD.               

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.485
    Online: 53