Ngày 15/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022 (dự kiến được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào sáng ngày 19/5/2022). Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà quan tâm, theo dõi.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa các nội dung của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá việc triển khai các đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực văn hóa trong thời gian qua; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.140.117
    Online: 35