UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1121/SXD-VP

V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản tập trung đợt 1 và đợt 2 năm 2022

Hà Tĩnh, ngày  13  tháng  5 năm 2022

                                             

                            Kính gửi:  Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công.

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 70/TrTTCC-MSTT ngày 05/5/2022 của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 và đợt 2 năm 2022, sau khi rà soát, đánh giá Sở Xây dựng đề xuất việc mua sắm tập trung như sau:

(Có bảng tổng hợp kèm theo)

Đề nghị Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, VP.

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.695
    Online: 52