UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 

Số: 1237 /SXD- QLHĐXD

V/v hướng dẫn Quy cách hồ sơ thiết kế, hồ sơ lập quy hoạch xây dựng

               Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi:

 

 

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;

- Các Ban QL ĐTXD chuyên ngành, khu vực tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Các chủ đầu tư, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

     

 

Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, hướng dẫn công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng. Theo đó, nhiều chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và từng bước nâng cao năng lực hoạt động, tạo được tính chuyên nghiệp, thương hiệu và uy tín. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhiều chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng chưa quan tâm, đầu tư đúng mức đến chất lượng hồ sơ quy hoạch, thiết kế xây dựng nhất là trong việc thể hiện quy cách hồ sơ quy hoạch, thiết kế xây dựng do vậy còn nhiều hồ sơ chưa đạt yêu cầu dẫn đến trong quá trình triển khai thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng, tiến độ, hiệu quả đầu tư và làm chậm tiến độ giải ngân.

 Để khắc phục tính trạng nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế, chất lượng công trình xây dựng, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn quy cách hồ sơ quy hoạch, thiết kế xây dựng, gồm một số nội dung như sau:

I. Một số quy định pháp lý trong thực hiện Quy cách hồ sơ thiết kế  

1. Điều 33 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

-  Bản vẽ thiết kế xây dựng phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế đủ năng lực theo quy định. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế xây dựng phải xác nhận vào hồ sơ và đóng dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng là tổ chức.

- Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế xây dựng, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ theo khuôn khổ thống nhất, được lập danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài.

2. Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù:

- Nội dung thể hiện đối với thuyết minh, bản vẽ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù phải phù hợp với từng loại quy hoạch và tuân thủ các quy định tại Chương II của Thông tư số 12/2016/TT-BXD.

- Hệ thống ký hiệu bản vẽ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù phải tuân thủ theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD.

3. Quy cách thiết kế kiến trúc được quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc:

3.1. Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm thành phần bản vẽ và thuyết minh.

3.2. Hồ sơ thiết kế kiến trúc phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Quy cách, tỷ lệ bản vẽ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5671 :2012 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – hồ sơ thiết kế kiến trúc;

- Khung tên bản vẽ phải tuân thủ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5571 :2012 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – bản vẽ xây dựng – khung tên;

3.3. Cá nhân chịu trách nhiệm về chuyên môn kiến trúc của tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền phải ký, đóng dấu của nhà thầu thiết kế theo quy định.

3.4. Chủ nhiệm thiết kế được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phải đảm bảo:

- Trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thiết kế, có chuyên môn và chịu trách nhiệm cao nhất về nội dung và chất lượng của thiết kế kiến trúc, kiểm soát các bộ môn để phối hợp, thống nhất với kiến trúc;

- Chủ nhiệm thiết kế có thể là tác giả phương án kiến trúc hoặc người trực tiếp tổ chức thực hiện ý tưởng của tác giả;

3.5. Chủ trì thiết kế kiến trúc được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phải đảm bảo:

- Phải đủ năng lực được giao chủ trì thiết kế kiến trúc công trình hoặc chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc, chịu trách nhiệm về nội dung của thiết kế kiến trúc.

- Chủ trì có thể thay thế vai trò chủ nhiệm nếu được chủ nhiệm ủy quyền.

4. Một số quy định, quy chuẩn về hồ sơ thiết kế chuyên ngành khác.

II. Việc áp dụng các tiêu chuẩn về Quy cách hồ sơ thiết kế

Bên cạnh việc tuân thủ những quy định về Quy cách hồ sơ thiết kế, quy hoạch xây dựng các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng (chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, cơ quan thẩm định), tùy thuộc vào từng loại hồ sơ, dự án, công trình cần xem xét áp dụng các tiêu chuẩn sau để nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế, quy hoạch có thể kể đến một số tiêu chuẩn chủ yếu sau:

- TCVN 5570 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường trục và đường nét trong bản vẽ;

- TCVN 4607 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình;

- TCVN 4608 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng;

- TCVN 4614 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo ngôi nhà;

- TCVN 5672 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung;

- TCVN 5571 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Bản vẽ thi công;

- TCVN 4613 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ;

- TCVN 5686 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các cấu kiện xây dựng - Ký hiệu quy ước chung;

- TCVN 5673 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công;

- TCVN 3989 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công;

- TCVN 5681 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng ngoài nhà - Bản vẽ thi công;

- Và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

III. Tổ chức thực hiện

- Đơn vị tư vấn thiết kế căn cứ quy định hiện hành, các tiêu chuẩn liên quan thực hiện lập hồ sơ thiết kế, quy hoạch theo đúng Quy cách đã quy định.

- Chủ đầu tư chỉ đạo, kiểm soát việc lập hồ sơ thiết kế, quy hoạch theo đúng Quy cách đã quy định.

- Bộ phận (công chức) được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm soát xét sơ bộ chất lượng, quy cách hồ sơ đầu vào, phối hợp với phòng chuyên môn (hoặc bộ phận chuyên môn được giao nhiệm vụ trực tiếp thẩm định đối với hồ sơ có tính chuyên môn, kỹ thuật cao, phức tạp) kiểm tra chất lượng, quy cách hồ sơ, trường hợp xét thấy hồ sơ không đáp ứng yêu cầu được phép từ chối tiếp nhận, đồng thời hướng dẫn chi tiết, cụ thể bằng biên bản (nếu xét thấy cần thiết).

- Cơ quan thẩm định trong quá trình thẩm định cần tuân thủ các quy định về Quy cách hồ sơ thiết kế, quy hoạch, nâng cao chất lượng hồ sơ thẩm định.

- Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế, quy hoạch, chất lượng công trình xây dựng.

- Đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ban QL ĐTXD chuyên ngành, khu vực tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị tư vấn quy hoạch, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra xây dựng (thông qua sản phẩm) từ đó đề xuất gửi Sở Xây dựng để công bố biểu dương đối với các đơn vị hoạt động tốt; công khai, nhắc nhở và chấn chỉnh đối với các đơn vị hoạt động thường xuyên tạo ra chất lượng sản phẩm tư vấn chưa đạt yêu cầu và công bố trên Cổng thông tin điện tử Sở (địa chỉ http://soxaydung.hatinh.gov.vn).

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung về Quy cách hồ sơ thiết kế, quy hoạch xây dựng công trình, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên xem xét, phối hợp triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: VT, QLHĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.557
    Online: 40