UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

Số: 1279/TB-SXD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

 


THÔNG BÁO

Thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

                                 

Thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, số 783/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022; thông báo số 73/TB-SNV ngày 25/5/2022 của Sở Nội vụ thông báo thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022,

Sở Xây dựng Hà Tĩnh thông báo thi tuyển công chức năm 2022 như sau:

1. Số lượng công chức cần tuyển: 03 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm:

- 01 chỉ tiêu quản lý vật liệu xây dựng

- 01 chỉ tiêu quản lý nhà và thị trường bất động sản

- 01 chỉ tiêu Thanh tra

3. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

4. Nội dung, tiêu chuẩn, hồ sơ dự tuyển chi tiết đăng trên Website: https://soxaydung.hatinh.gov.vn

5. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: kể từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

6. Địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Sở Xây dựng Hà Tĩnh, số 14 đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Văn phòng). Số điện thoại: 02393.855526.

Số điện thoại liên hệ của người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Ông Nguyễn Khắc Hậu, Chánh Văn phòng, điện thoại: 0913036958 hoặc bà Phạm Thị Định, Chuyên viên Văn phòng, điện thoại 0915445446./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (để b/c);

- Ban Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, VP.

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

  Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.548
    Online: 38