UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 1263/SXD-VP

V/v hướng dẫn đăng ký tham gia “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

 

 

 


Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong

    lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Văn bản số 2702/UBND-XD1 ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về việc cử cán bộ tham gia “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng” theo Văn bản số 1750/BXD-KHCN ngày 23/5/2022 của Bộ Xây dựng (có văn bản kèm theo gửi trên hệ thống điện tử); 

Để chủ động về mặt thời gian, Sở Xây dựng kính mời các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh sắp xếp công việc, lựa chọn địa điểm và nội dung tham gia tập huấn theo kế hoạch của Bộ Xây dựng (có kế hoạch tập huấn gửi kèm theo); Văn bản cử người tham gia Hội thảo tập huấn theo mẫu gửi kèm, đề nghị gửi về phòng Quản lý khoa học, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Ngõ 129 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội hoặc gửi email: phongqlkh.amc@gmail.com trước ngày 30/6/2022.

Về kinh phí tập huấn và các chi phí khác có liên quan do các đơn vị tự bố trí,  chi trả theo quy định hiện hành.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh được biết để đăng ký tham gia Hội thảo tập huấn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Đăng Cổng TTĐT Sở;

- Lưu: VT, VP.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Khắc Hậu

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.554
    Online: 42