UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 1276/SXD-QLHĐXD

V/v thẩm quyền thẩm định của các cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các công trình kè bảo vệ bờ thuộc các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

          Hà Tĩnh, ngày  31 tháng 5 năm 2022

                           Kính gửi:

 

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

- Các Ban QL ĐTXD chuyên ngành, khu vực tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Các chủ đầu tư xây dựng công trình.

     

        

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2705/UBND-NL, ngày 27/5/2022 về việc thẩm quyền thẩm định của các cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các công trình kè bảo vệ bờ thuộc các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Về nội dung này, căn cứ các quy định hiện hành, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau:

1. Việc phân loại các công trình căn cứ theo tính chất kết cấu, công năng và mục đích sử dụng công trình, thường được xác định trong chủ trương đầu tư của dự án.

2. là kết cấu được sử dụng trong nhiều loại dự án đầu tư xây dựng khác nhau, vì vậy khi xác định loại công trình cần xem xét cụ thể theo mục đích sử dụng để phân loại cho phù hợp quy định.

- sử dụng để chỉnh trị (chắn sóng, hướng dòng, bảo vệ bờ) được phân loại là công trình giao thông.

- sử dụng để bảo vệ hồ chứa nước, kênh, mương phục vụ trực tiếp cho các công tác thủy lợi, chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản.v.v. được phân loại là công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- sử dụng để chắn đất phục vụ xây dựng các công trình trụ sở, nhà ở, trường học .v.v. được phân loại là công trình dân dụng.

3. Căn cứ các phân tích nêu trên, các công trình Kè bảo vệ bờ các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh là công trình giao thông. Đối với các công trình Kè có mục đích, tính chất và công năng sử dụng hỗn hợp thì tùy từng dự án cụ thể, người quyết định đầu tư xem xét quyết định phân loại công trình, từ đó giao cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4. Thẩm quyền thẩm định: Thực hiện theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Xây dựng, đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên căn cứ triển khai thực hiên./.

 

Nơi nhận:                                                                                   

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: VT, QLHĐXD

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.542
    Online: 39