ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1165/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 6 năm 2022

        

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021  của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn rà soát công tác rà soát định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 429/SXD-QLHĐXD ngày 01/3/2022 và báo cáo giải trình tại Văn bản số 1076/SXD-QLHĐXD ngày 11/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm:

           - Phần I: Định mức công tác thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường.

           - Phần II: Định mức công tác thuộc lĩnh vực duy trì hệ thống chiếu sáng.

 (đính kèm chi tiết các định mức)

Điều 2. Bộ định mức công bố kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quản lý chi phí công tác dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn áp dụng Bộ định mức dịch vụ công ích ban hành kèm theo Quyết định này. Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng (để b/c);

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các PCVP;

- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, XD1;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Võ Trọng Hải

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.505
    Online: 45