UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 1365/SXD-QLHĐXD

Về việc góp ý dự thảo đơn ca máy, thiết bị thi công xây dựng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                Hà Tĩnh, ngày  09 tháng 6 năm 2022

 

 

                            Kính gửi: 

 • Các Sở: Tài chính; KH&ĐT; NN&PTNT; GTVT, Công Thương; Khoa học & CN; LĐTB&XH;
 • Thanh tra tỉnh, Ban quản lý KKT tỉnh;
 • UBND các huyện, thành phố, thị xã;
 • Các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực.

 

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 13/5/2021của UBND tỉnh Hà Tĩnh Phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã tổ chức khảo sát, xác định đơn giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo phương pháp quy định tại Phụ lục V Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Để đảm bảo theo các quy định của pháp luật có liên quan cũng như phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Sở Xây dựng đề nghị Các Sở, ban ngành, các đơn vị và địa phương xem xét, cho ý kiến vào dự thảo đơn giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (thay thế Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng). Văn bản góp ý xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 14/6/2022, nếu sau thời gian trên, cơ quan đơn vị nào không có văn bản xem như đồng ý với Dự thảo.

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Lãnh đạo Sở (để b/c);

- Lưu: VT, QLHĐXD.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  °
   Liên kết website
  Thống kê: 1.526.581
  Online: 42