UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 Số: 1437/BC-SXD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

        

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

          Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Xây dựng đã triển khai 18 cuộc thanh, kiểm tra bao gồm (02 cuộc thanh tra, 02 cuộc kiểm tra theo chương trình kế hoạch được duyệt và 14 kiểm tra thường xuyên). Qua công tác kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại và hành vi vi phạm và đã xử lý vi phạm hành chính với 11 tổ chức tổng số tiền 480,75 triệu đồng, cụ thể như sau:

        1. Thanh tra hành chính

        a) Việc triển khai các cuộc thanh tra

        - Triển khai trong kỳ: 01 cuộc

        + Thanh tra việc chấp hành pháp luật, chế độ chính sách, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tại Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh.

        - Kỳ trước chuyển sang: 0 cuộc

        b. Kết quả thanh tra: Đã ban hành Kết luận thanh tra hành chính tại Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh.

          - Phát hiện vi phạm: Không

          - Kiến nghị xử lý vi phạm: Không

        2. Thanh tra chuyên ngành

        a. Việc triển khai các cuộc thanh, kiểm tra trong kỳ

        - Triển khai trong kỳ: 04 cuộc (02 cuộc thanh tra, 02 cuộc kiểm tra).

        + Thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Hương Khê;

        + Thanh tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh;

        + Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên;

          + Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

        - Kỳ trước chuyển sang: Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Đức Thọ; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Đức Thọ.

       b. Kết quả thanh tra

Đã ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Đức Thọ; ban hành kết luận kết quả kiểm tra công tác quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên; đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Hương Khê; đang tiến hành thanh tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh; đang tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Kết quả thanh tra:

          - Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 03 tổ chức

          - Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra:

          + Về kinh tế: Kiến nghị giảm trừ giá trị hợp đồng xây lắp, giá trị thanh toán tại các công trình do UBND huyện, UBND xã làm Chủ đầu tư với tổng số tiền 858.000.000 đồng;

          + Về xử lý vi phạm: Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức được ban hành là 03; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 55 triệu đồng; xử phạt bằng hình khác: Không; chuyển cơ quan điều tra xử lý: Không.

          c) Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra

          - Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế: UBND huyện Đức Thọ đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn được thanh tra đang thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra và đã có báo cáo kết quả xử lý các nội dung theo kết luận thanh tra gửi Sở Xây dựng Văn bản số 1916/BC-UBND ngày   15/6/2022.

          - Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Các tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính đã chấp hành việc nộp phạt. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thực hiện 55 triệu đồng.

          - Xử lý hình sự: Không.

        3. Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động (kiểm tra thường xuyên)

        - Số cuộc kiểm tra: 14, trong đó về trật tự xây dựng: 04 công trình; kiểm tra về chất lượng công trình: 66 công trình.

        - Đối tượng được kiểm tra: 163

        - Một số nội dung tồn tại và hành vi vi phạm: Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt; Xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có; Lựa chọn tổ chức không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động thi công xây dựng; Lựa chọn tổ chức không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng; Khởi công xây dựng công trình thiếu thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình đã được phê duyệt; Không gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi báo cáo không đầy đủ tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng; Bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Để  nhà thầu thi công sai thiết kế được phê duyệt; thi công xây dựng không che chắn để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu xung quanh; khởi công xây dựng công trình khi chưa có mặt bằng xây dựng.

        - Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 08 tổ chức vi phạm

        - Hình thức xử lý: Thanh tra Sở đã yêu cầu các đơn vị dừng thi công hạng mục một số công trình, có biện pháp xử lý, khắc phục các nội dung tồn tại sai sót và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đã lập 08 biên bản vi phạm hành chính và đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

        Tổng số quyết định xử phạt hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022 là 08 quyết định, với tổng số tiền 425,75 triệu đồng; tổng số tiền đã thu được 340,75 triệu đồng.

        4. Thực hiện một số công việc khác

        - Sở Xây dựng thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 26/QĐ-SXD ngày 24/02/2022 về việc kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phân lô bán nền, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và đã có báo cáo kết quả kiểm tra tại Văn bản số 286/SXD-TTS ngày 11/02/2022.

        - Tham gia Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra theo Quyết định 204/QĐ-TU ngày 30/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020;

        - Tham gian Đoàn kiểm tra nhà ở và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì;

        - Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do Sở Tư pháp chủ trì;

        - Tham gia Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng đối với nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị trực thuộc;

        - Tham gia Đoàn xác minh khiếu nại (lần hai) của Công ty TNHH quảng cáo điện tử Hoàng Long;

        - Thực hiện một số báo cáo, góp ý đột xuất của UBND tỉnh, các sở, ban ngành theo yêu cầu.

4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: Không

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tổ chức; tổng số người tham gia: Không

5. Xây dựng lực lượng

- Tổng số công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo (số thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính, thanh tra viên và tương đương,...): 06 người

- Biến động tăng, giảm số lượng công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo: Không

- Số người được chuyển đổi vị trí công tác: Không

- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra và số đã thực hiện: Nhu cầu đào tạo 02 thanh tra viên chính; số đã thực hiện: Không.

- Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm: Không

        II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Công tác tiếp công dân

Số lượt tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2022: 0 lượt.

          2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          a. Tổng số đơn tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2022: 04 đơn, cụ thể:

          - Đơn của bà Đặng Thị Linh, trú tại số nhà 05, ngõ 209 đường Nguyễn Trung Thiên, Khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý kiến nghị, phản ánh liên quan đến một số dự án trong quy hoạch phân khu phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh chậm thực hiện ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn; bà không nhất trí với nội dung các văn bản trả lời: số 2351/UBND-QLĐT ngày 15/9/2021, số 3071/UBND-QLDDT-TNMT ngày 23/11/2021 của UBND Thành phố Hà Tĩnh.

          - Đơn của Ông Đinh Tiến Lâm, xóm 1, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê kiến nghị, phản ánh liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecos thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về xây dựng khiến ông Đinh Văn Dũng (bố ruột của ông Đinh Văn Lâm) bị chấn thương cột sống lưng trong lúc đang thi công công trình tại ấp Long Hưng, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

          - Đơn của bà Lê Thị Huệ (vợ ông Ngô Đức Hoàn), phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh phản ánh liên quan đến việc lập quy hoạch trường Cao Đẳng Y tế Hà Tĩnh và khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của gia đình bà.

          - Đơn của bà Trần Thị Soa, TDP 7, P. Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh phản ánh về việc tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng góp vốn giữa bà Trần Thị Soa và Công ty TNHH Công nghiệp Vinh Hồng Phát (p. Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh).

          b) Phân loại đơn

- Phân loại theo nội dung:

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0 đơn

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 0 đơn

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 04 đơn

- Phân loại theo tình trạng giải quyết

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 03 đơn

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 01 đơn

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0 đơn

          c) Kết quả xử lý đơn

- Đơn của bà Đặng Thị Linh: Sở đã có Văn bản số 249/SXD-QHHT5 ngày 27/01/2022 trả lời kiến nghị của bà Đặng Thị Linh.

- Đơn Ông Đinh Tiến Lâm, xóm 1, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê: Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã có Văn bản số 910/SXD-TTS ngày 21/4/2022 hướng dẫn công dân gửi đơn đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Đơn của bà Lê Thị Huệ (vợ ông Ngô Đức Hoàn), phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh: Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 1073/SXD-TTS ngày 10/5/2022 gửi Thanh tra tỉnh và báo cáo UBND tỉnh liên quan đến nội dung giải quyết đơn thư.

            - Đơn của bà Trần Thị Soa: Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 24/5/2022 thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại dự án Nhà máy sản xuất bu lông, đinh vít công nghệ cao do Công ty TNHH Công nghiệp Vinh Hồng Phát làm chủ đầu tư, tại Cụm Công nghiệp Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Đơn hiện nay đang được xem xét, giải quyết.

  III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

            1. Công tác tuyên truyền

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC được thực hiện thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về PCTN, TC trên website của Sở và thông qua các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị.

- Các kết quả đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, TC; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC.

- Sở Xây dựng thường xuyên kết hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật về PCTN, TC thông qua các buổi chào cờ đầu tháng, trong cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, các đợt sinh hoạt chi bộ; đã triển khai đến 100% cán bộ, công chức các văn bản pháp luật về PCTN, TC quan trọng và thường xuyên nhắc nhở cán bộ công chức những vấn đề có liên quan đến công tác PCTN, TC.

2. Các biện pháp phòng ngừa

- Thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn...theo quy định hiện hành. Hình thức công khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện như thông báo tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở, cung cấp thông tin khi có yêu cầu...

          - Việc thực hiện cải cách hành chính: Luôn thực hiện duy trì, công khai bộ thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trên cổng dịch vụ công, cổng Thông tin điện tử của tỉnh và website của Sở.

- Xây dựng hệ thống các quy chế của cơ quan: Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí việc làm…

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của cấp trên ban hành trên một số lĩnh vực quan trọng như đơn giá xây dựng, đầu tư xây dựng, sử dụng tài sản công…

3. Phát hiện và xử lý tham nhũng

          Trong 6 tháng đầu năm 2022, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

            a) Thuận lợi

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ cùng với sự kết hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cùng với sự nổ lực của toàn cán bộ công chức Thanh tra Sở đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

          Kế hoạch công tác thanh tra được khảo sát, tổ chức xây dựng kịp thời; nội dung kế hoạch bám sát yêu cầu, định hướng xây dựng chương trình công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Song song với việc xây dựng kế hoạch, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, tổ chức rà soát kế hoạch công tác thanh tra của các cơ quan thanh tra toàn ngành để thực hiện việc chống trùng lắp giữa thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố.

          Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về KNTC. Qua đó, đã nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

          Về công tác phòng, chống tham nhũng, Sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chi tiêu quy định hiện hành của Nhà nước; công khai việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ công chức gắn việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật PCTN vào quy chế thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị. Những kết quả đó đã góp phần tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân.

b) Khó khăn

- Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của bệnh dịch Covid – 19 nên các cuộc thanh tra, kiểm tra thường xuyên có phần bị hạn chế, gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra.

- Biên chế được giao cho Sở Xây dựng Hà Tĩnh nói chung và Thanh tra Sở nói riêng còn hạn chế, chỉ 06 biên chế được giao, trong khi đó khối lượng công việc tương đối nhiều, cán bộ phải thực hiện kiêm nhiệm nhiều vị trí công việc.

- Ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng của một số tổ chức, cá nhân chưa cao, nên vẫn còn xảy ra sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

     Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra về chất lượng công trình, trật tự xây dựng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định

        2. Ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng, việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Hương Khê; ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh; ban hành kết luận kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh.

        3. Khảo sát xây dựng đề cương, ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng tại một số dự án do Ban quản lý dự án ĐTXDCT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm Chủ đầu tư.

          4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, ngành chủ trì.

          6. Thực hiện một số công việc đột xuất của UBND tỉnh, liên ngành, lãnh đạo Sở giao./.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo của Thanh tra Sở Xây dựng./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ XD;

- Thanh tra Tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (bc);

- Lưu: VP, TTS.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.192.594
    Online: 33