UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 Số: 1436/BC-SXD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý II năm 2022

      

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

        Trong quý II năm 2022, Sở Xây dựng đã triển khai 13 cuộc thanh, kiểm tra bao gồm (03 cuộc thanh tra, 02 cuộc kiểm tra theo chương trình kế hoạch được duyệt và 08 kiểm tra thường xuyên). Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện một số nội dung tồn tại, hành vi vi phạm và đã xử lý vi phạm hành chính đối với 11 tổ chức với tổng số tiền 202,5 triệu đồng. Cụ thể như sau:

        1. Thanh tra hành chính

        - Việc triển khai các cuộc thanh tra

        + Triển khai trong kỳ: không

        + Kỳ trước chuyển sang: không

        2. Thanh tra chuyên ngành

        a. Việc triển khai các cuộc thanh, kiểm tra trong kỳ

        - Triển khai trong kỳ: 04 cuộc (02 cuộc thanh tra, 02 cuộc kiểm tra).

        + Thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Hương Khê;

        + Thanh tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh;

        + Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên;

          + Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

        - Kỳ trước chuyển sang: Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Đức Thọ; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Đức Thọ.

        b. Kết quả thanh tra

Đã ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Đức Thọ; ban hành kết luận kết quả kiểm tra công tác quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên; đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Hương Khê; đang tiến hành thanh tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh; đang tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Kết quả thanh tra:

          - Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 03 tổ chức

          - Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra:

          + Về kinh tế: Kiến nghị giảm trừ giá trị hợp đồng xây lắp, giá trị thanh toán tại các công trình do UBND huyện, UBND xã làm Chủ đầu tư với tổng số tiền 858.000.000 đồng;

          + Về xử lý vi phạm: Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức được ban hành là 03; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 55 triệu đồng; xử phạt bằng hình khác: Không; chuyển cơ quan điều tra xử lý: Không.

          c) Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra

          - Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế: UBND huyện Đức Thọ đã chỉ đạo cá phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn được thanh tra đang thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra và đã có báo cáo kết quả xử lý gửi về Sở Xây dựng tại văn bản số 1916/BC-UBND ngày 15/6/2022.

          - Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Các tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính đã chấp hành việc nộp phạt. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thực hiện 55 triệu đồng.

          - Xử lý hình sự: Không.

        3. Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động (kiểm tra thường xuyên)

        - Số cuộc kiểm tra: 08, trong đó về trật tự xây dựng: 01 công trình; kiểm tra về chất lượng công trình: 42 công trình.

        - Đối tượng được kiểm tra: 105

        - Một số nội dung tồn tại và hành vi vi phạm: Để  nhà thầu thi công sai thiết kế được phê duyệt; thi công xây dựng không che chắn để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu xung quanh; khởi công xây dựng công trình khi chưa có mặt bằng xây dựng.

        - Số cá nhân, tổ chức vi phạm:  04 tổ chức

        - Hình thức xử lý: Thanh tra Sở đã yêu cầu các đơn vị dừng thi công một số hạng mục công trình, có biện pháp xử lý, khắc phục các nội dung tồn tại sai sót và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

        - Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: Đã tiến hành lập 04 biên bản vi phạm hành chính và ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 147,5 triệu động; số tiền phạt đã thu được 97,5 triệu đồng.

               4. Thực hiện một số công việc khác

        - Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do Sở Tư pháp chủ trì;

        - Tham gia Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng đối với nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị trực thuộc;

        - Tham gia Đoàn xác minh khiếu nại (lần hai) của Công ty TNHH quảng cáo điện tử Hoàng Long;

        - Thực hiện một số báo cáo, góp ý đột xuất của UBND tỉnh, các sở, ban ngành theo yêu cầu.

        5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: Không

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tổ chức; tổng số người tham gia: Không.

6. Xây dựng lực lượng

- Tổng số công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo (số thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính, thanh tra viên và tương đương,...): 06 người

- Biến động tăng, giảm số lượng công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo: Không

- Số người được chuyển đổi vị trí công tác: Không

- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra và số đã thực hiện: 02 Thanh tra viên chính; số đã đào tạo 0.

- Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm: Không

        II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Công tác tiếp công dân

Số lượt tiếp công dân quý II năm 2022: 0 lượt.

          2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          a. Tổng số đơn tiếp nhận trong quý II năm 2021: 01 đơn, cụ thể:

          - Đơn của Ông Đinh Tiến Lâm, xóm 1, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê kiến nghị, phản ánh liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecos thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về xây dựng khiến ông Đinh Văn Dũng (bố ruột của ông Đinh Văn Lâm) bị chấn thương cột sống lưng trong lúc đang thi công công trình tại ấp Long Hưng, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

          - Đơn của bà Lê Thị Huệ (vợ ông Ngô Đức Hoàn), phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh phản ánh liên quan đến việc lập quy hoạch trường Cao Đẳng Y tế Hà Tĩnh và khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của gia đình bà.

          - Đơn của bà Trần Thị Soa, TDP 7, P. Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh phản ánh về việc tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng góp vốn giữa bà Trần Thị Soa và Công ty TNHH Công nghiệp Vinh Hồng Phát (p. Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh).

          b) Phân loại đơn

- Phân loại theo nội dung:

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0 đơn

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 0 đơn

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 03 đơn

- Phân loại theo tình trạng giải quyết

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 02 đơn

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 01 đơn

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0 đơn

          c) Kết quả xử lý đơn

- Đơn Ông Đinh Tiến Lâm, xóm 1, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê: Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã có Văn bản số 910/SXD-TTS ngày 21/4/2022 hướng dẫn công dân gửi đơn đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Đơn của bà Lê Thị Huệ (vợ ông Ngô Đức Hoàn), phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh: Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 1073/SXD-TTS ngày 10/5/2022 gửi Thanh tra tỉnh và báo cáo UBND tỉnh liên quan đến nội dung giải quyết đơn thư.

            - Đơn của bà Trần Thị Soa: Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 24/5/2022 thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại dự án Nhà máy sản xuất bu lông, đinh vít công nghệ cao do Công ty TNHH Công nghiệp Vinh Hồng Phát làm chủ đầu tư, tại Cụm Công nghiệp Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Đơn hiện nay đang được xem xét, giải quyết.

          III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

          1. Công tác tuyên truyền

Trong quý II năm 2022, Sở đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến và phối hợp với các huyện, thị, thành phố trong thời gian tới sẽ thực hiện theo kế hoạch.

          2. Phát hiện và xử lý tham nhũng

          Trong quý II năm 2022, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

     Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định.

        2. Ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Hương Khê; kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh;

     3. Khảo sát, xây dựng đề cương, ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng tại một số dự án do Ban quản lý dự án ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư;

     4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

     5. Tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, ngành chủ trì.

     6. Thực hiện một số công việc đột xuất của UBND tỉnh, liên ngành, lãnh đạo Sở giao./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ XD;

- Thanh tra Tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (bc);

- Lưu: VP, TTS.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.400
    Online: 14