UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1413/SXD-VP

V/v bổ sung thông tin danh mục mua sắm tài sản tập trung đợt 1 và đợt 2

 năm 2022

 

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 6 năm 2022

                                             

        Kính gửi:  Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công.

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 87/TrTTCC-MSTT ngày 13/6/2022 của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công về việc bổ sung thông tin danh mục tài sản đăng ký mua sắm tập trung đợt 1 và đợt 2 năm 2022, sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng bổ sung thông tin danh mục mua sắm tập trung như sau:

(Có bảng tổng hợp kèm theo)

Đề nghị Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, VP.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.848
    Online: 48