UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ NỘI VỤ

Số: 77/TB-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 6 năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2022

 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, số 783/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022; ngày 25/5/2022, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 73/TB-SNV về việc thi tuyển công chức năm 2022 (thời gian thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022).

Thực hiện Công văn số 3506/UBND-NC2 ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2022; Sở Nội vụ thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: kể từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 20/8/2022 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 73/TB-SNV ngày 25/5/2022 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức năm 2022.

Thông tin chi tiết được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ Hà Tĩnh (số 38 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://sonoivu.hatinh.gov.vn.

Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2022, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo công khai Thông báo này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc cơ quan (trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển); Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh căn cứ Thông báo này, thông báo công khai ít nhất 01 lần trên báo viết, báo điện tử và chương trình phát thanh và truyền hình của tỉnh Hà Tĩnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;

- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;

- Văn phòng Sở (để đăng tin trên cổng TTĐT);

- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Phan Thị Tố Hoa

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.464.590
    Online: 47