UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

                 Số: 1826/BC-SXD                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 7 năm 2022

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

(Từ 01/8/2021 đến 31/7/2022)

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh.

 

          Thực hiện Văn bản số 3945/UBND-NC ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022. Sở Xây dựng báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022vnhư sau:

          I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Tình hình khiếu nại, tố cáo

        Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nai, tố cáo của Sở Xây dựng luôn được Cấp ủy, Lãnh đạo sở quan tâm, quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc việc tuân thủ các quy định pháp luật; coi việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Sở; bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản chỉ đạo điều hành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức. Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở từ 01/8/2021 đến 31/7/2022 không nhiều, đặc biệt không có vụ việc phức tạp, kéo dài, vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, không có đơn khiếu nại. Cụ thể: Không có đơn khiếu nại (bằng so với cùng kỳ năm 2021); 0 đơn tố cáo (giảm 02 đơn so với cùng kỳ năm 2021); 06 đơn kiến nghị, phản ánh (tăng 03 đơn so với cùng kỳ năm 2021).

          II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Công tác tiếp công dân

          Việc tiếp công dân luôn được Sở Xây dựng xem là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Kết quả cụ thể:

          - Tổng số lượt đã tiếp: Không.

          - Số đoàn đông người: Không; vụ việc phức tạp, kéo dài: Không; số vụ việc khiếu nại, tố cáo gây rối làm mất trật tự an ninh: Không.

          - Công tác tiếp công dân thường xuyên; tiếp công dân đột xuất; tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu được Sở Xây dựng thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật và nội quy, quy chế tiếp công dân của Sở. Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ hàng tháng; Chánh thanh tra Sở tiếp công dân định kỳ hàng tuần; công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên trực tiếp công dân.

          - Vai trò và sự tham gia của Luật sư trong hoạt động tiếp công dân và công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, đoàn thể: Sở Xây dựng luôn đề cao tính chủ động, tinh thần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đoàn thể trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực xây dựng; đồng thời đánh giá cao vai trò khách quan của Luật sư trong giám sát, phản biện đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

a. Tổng số đơn: Kỳ trước chuyển sang 0, tiếp nhận trong kỳ 06 đơn[1], gồm:

- Số đơn đã xử lý/Tổng số đơn tiếp nhận: 06/06 đơn.

- Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 06/06 đơn.

b) Phân loại, xử lý đơn

- Phân loại theo nội dung:

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0 đơn

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 0 đơn

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 06 đơn

- Phân loại theo tình trạng giải quyết

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 05 đơn

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 01 đơn

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0 đơn

c) Kết quả xử lý đơn

- Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 03 đơn[2]; Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 03 đơn[3]. Đối với các đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã có Văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

a) Kết quả giải quyết khiếu nại: Không có đơn khiếu nại.

b) Kết quả giải quyết tố cáo: Không có đơn tố cáo.

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh: Các đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền đều được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định.

III. NHẬN XÉT CHUNG

1. Kết quả đạt được:

Trong năm 2022, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ cùng với sự kết hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cùng với sự nổ lực của toàn cán bộ công chức Thanh tra Sở đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Nhận thức của một số người dân, tổ chức, doanh nghiệp về đầu tư xây dựng vẫn còn hạn chế.

          - Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở một số nơi một số lúc còn chưa được chú trọng đúng mức, chưa thực hiện triệt để, làm phát sinh tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

3. Nguyên nhân

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở các cấp chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

          - Số lượng cán bộ làm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn thiếu so với yêu cầu, hầu hết là các cán bộ kiêm nhiệm nên còn hạn chế về thời gian và kinh nghiệm xử lý.

4. Các giải pháp khắc phục trong thời gian tới

- Tiếp tục đẩy mạnh hướng về cơ sở để giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh; chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường đối thoại để nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc tranh chấp và khiếu nại, tố cáo.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo niềm tin cho nhân dân.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Các ngành, các cấp cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo tính đồng thuận, khách quan và hiệu quả cao.

- Tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc phát sinh, tuân thủ pháp luật, đúng thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 của Sở Xây dựng. Đề nghị Thanh tra tỉnh xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c)

- Lưu VT, TTS.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

[1] (1) Các hộ dân tại Khối 2, TT Xuân An, huyện Nghi Xuân kiến nghị phản ánh về việc công ty CP ĐTPT đô thị mới Sông Lam thi công dự án đô thị sinh thái thị trấn Xuân An gây mất an toàn, vệ sinh môi trường; (2) Đơn của bà Đặng Thị Linh, trú tại số nhà 05, ngõ 209 đường Nguyễn Trung Thiên, Khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý kiến nghị, phản ánh liên quan đến một số dự án trong quy hoạch phân khu phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh chậm thực hiện ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn, bà không nhất trí với nội dung các văn bản trả lời: số 2351/UBND-QLĐT ngày 15/9/2021, số 3071/UBND-QLDDT-TNMT ngày 23/11/2021 của UBND Thành phố Hà Tĩnh; (3) Đơn của Ông Đinh Tiến Lâm, xóm 1, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê kiến nghị, phản ánh liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecos thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về xây dựng khiến ông Đinh Văn Dũng (bố ruột của ông Đinh Văn Lâm) bị chấn thương cột sống lưng trong lúc đang thi công công trình tại ấp Long Hưng, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; (4) Đơn của bà Lê Thị Huệ (vợ ông Ngô Đức Hoàn), phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh phản ánh liên quan đến việc lập quy hoạch trường Cao Đẳng Y tế Hà Tĩnh và khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của gia đình bà; (5) Đơn của bà Trần Thị Soa, TDP 7, P. Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh phản ánh về việc tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng góp vốn giữa bà Trần Thị Soa và Công ty TNHH Công nghiệp Vinh Hồng Phát (p. Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh); (6) Đơn của Ông Hoàng Văn Lượng phản ánh việc quán cà phê Tuệ Tâm tại 29, đường Lê Ninh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh thi công hồ cá làm sạt lỡ sân và lún nhà để xe của gia đình ông Hoàng Văn Lượng.

 

[2] (1) Các hộ dân tại Khối 2, TT Xuân An, huyện Nghi Xuân kiến nghị phản ánh về việc công ty CP ĐTPT đô thị mới Sông Lam thi công dự án đô thị sinh thái thị trấn Xuân An gây mất an toàn, vệ sinh môi trường; (2) Đơn của Ông Đinh Tiến Lâm, xóm 1, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê kiến nghị, phản ánh liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecos thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về xây dựng khiến ông Đinh Văn Dũng (bố ruột của ông Đinh Văn Lâm) bị chấn thương cột sống lưng trong lúc đang thi công công trình tại ấp Long Hưng, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; (3) Đơn của Ông Hoàng Văn Lượng phản ánh việc quán cà phê Tuệ Tâm tại 29, đường Lê Ninh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh thi công hồ cá làm sạt lỡ sân và lún nhà để xe của gia đình ông Hoàng Văn Lượng.

[3] (1) Đơn của bà Đặng Thị Linh, trú tại số nhà 05, ngõ 209 đường Nguyễn Trung Thiên, Khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý kiến nghị, phản ánh liên quan đến một số dự án trong quy hoạch phân khu phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh chậm thực hiện ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn, bà không nhất trí với nội dung các văn bản trả lời: số 2351/UBND-QLĐT ngày 15/9/2021, số 3071/UBND-QLDDT-TNMT ngày 23/11/2021 của UBND Thành phố Hà Tĩnh; (2) Đơn của bà Lê Thị Huệ (vợ ông Ngô Đức Hoàn), phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh phản ánh liên quan đến việc lập quy hoạch trường Cao Đẳng Y tế Hà Tĩnh và khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của gia đình bà; (3) Đơn của bà Trần Thị Soa, TDP 7, P. Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh phản ánh về việc tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng góp vốn giữa bà Trần Thị Soa và Công ty TNHH Công nghiệp Vinh Hồng Phát (p. Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh).

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.580
    Online: 14