;Ngày 09/2/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định về quản lý chi phí, định mức xây dựng, định mức ca máy và thiết bị thi công, khung đơn giá nhân công cũng đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại các Thông tư: số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021. Theo thẩm quyền được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 về phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy & thiết bị thi công, Sở Xây dựng đã công bố đơn giá nhân công xây dựng theo Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 26/5/2022 và đơn giá ca máy - thiết bị thi công theo Quyết định số 91/QĐ-SXD ngày 24/6/2022.

Trên cơ sở định mức xây dựng được ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD và đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công đã công bố ở trên, Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn đã tính toán, biên soạn và dự thảo xong Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh. Để có cơ sở ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình theo quy định tại khoản 3, Điều 43 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý vào dự thảo Bộ đơn giá XDCT tỉnh Hà Tĩnh; có link đăng tải tài liệu kèm theo (L1 - Google Drive).

Góp ý xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/8/2022 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh ban hành theo quy định./

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.464.643
    Online: 41