UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2018/SXD - QLHĐXD

V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng trên địa

bàn tỉnh

              Hà Tĩnh, ngày  16  tháng 8 năm  2022

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Các Ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh;

- Các chủ đầu tư - Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình.

         

Thời gian gần đây Chính phủ, Bộ Xây dựng, đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể như sau: Luật số 62/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021, của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021, của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Quá trình triển khai thực hiện ở một số huyện vẩn còn có tình trạng lúng túng, vướng mắc trong một số nội dung về quản lý chi phí, quản lý dự án, quản lý chất lượng, đặc biệt là công tác thẩm định, điều chỉnh dự án, điều chỉnh hợp đồng, phát sinh khối lượng… 

Hiện nay công tác quản lý hoạt động xây dựng nói chung ở một số địa phương bắt đầu có dấu hiệu bị buông lỏng, dẩn đến công tác quản lý chất lượng tại nhiều công trình còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế; qua công tác kiểm tra, thanh tra cho thấy một số công trình dự án đã xuất hiện nhiều sai phạm dẫn đến phải lập biên bản xử phạt hành chính rất nặng.

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, khắc phục hạn chế các tồn tại, bất cấp sai sót nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Khi lựa chọn các đơn vị tham gia hoạt dộng xây dựng, phải xem xét chứng chỉ năng lực của tổ chức và cá nhân, đối chiếu với yêu cầu của dự án, đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định.

2. Thực hiện việc thông báo về ngày khởi công xây dựng công trình đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo thẩm quyền trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

3. Tăng cường công tác quản lý chất lượng theo quy định (từ điều 10 đến điều 20) của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng.

 4. Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định mới của pháp luật về xây dựng.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên quan tâm trên triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);                                                                        - L­­ưu: VP-QLHĐXD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.461
    Online: 1