UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2290/SXD - QLHĐXD

V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

            Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 9 năm  2022

 

Kính gửi:

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Các Ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh;

- Các chủ đầu tư - Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình.

         

Trong thời gian qua Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực vật liệu xây dựng gạch không nung, cụ thể như sau: Nghị định số 09/2021/NĐ-CP, ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ Về quản lý vật liệu xây dựng; Quyết định số 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung; Thông tư số 19/2019/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa về vật liệu xây dựng (QCVN 16:2019/BXD); Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2016 về Gạch bê tông, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7744:2013 về Gạch terazo, theo đó UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 975/UBND-XD1 ngày 24/02/2020 về việc quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hành hóa vật liệu xây dựng và văn bản số 8816/UBND-XD1 ngày 30/12/2021 chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung.

Tính đến hết năm 2020, số lượng cơ sở sản xuất gạch không nung có 18 cơ sở, thực tế cho thấy đa số các sản phẩm được sản xuất từ dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng, tuy nhiên có một số sản phẩm sản xuất từ các dây chuyền nhỏ, thủ công bán cơ giới nên chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo Tiêu chuẩn quy định về chất lượng. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Xây dựng thời gian gần đây đã phát hiện một số công trình dự án, sử dụng vật liệu xây không nung (Gạch không nung, Gạch terazo…) có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, chất lượng kiểm định chưa đạt yêu cầu, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng.    

Để thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên, quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các chủ đầu tư - Ban quản lý dự án.

- Khi lựa chọn các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng, phải xem xét chứng chỉ năng lực của tổ chức và cá nhân, đối chiếu với yêu cầu của dự án, đáp ứng đầy đủ điều kiện năng lực theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, khi thiết kế dự án có sử dụng vật liệu xây không nung (Gạch không nung, Gạch terazo…) cần chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế sử dụng gạch chuẩn đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn (TCVN 6477:2016 về Gạch bê tông; TCVN 7744 : 2013 về Gạch terazo…) và có ghi chú, hướng dẫn, chỉ dẫn kỹ thuật rõ ràng đầy đủ.   

- Quá trình triển khai thi công xây dựng công trình, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị thi công khi đưa vật liệu xây không nung (Gạch không nung, Gạch terazo…) vào thi công xây dựng, phải đáp ứng đúng theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt (gạch chuẩn đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn (TCVN 6477:2016 về Gạch bê tông; TCVN 7744:2013 về Gạch terazo…), có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có công bố hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy phù hợp với QCVN 16:2019/BXD, được thí nghiệm hoặc kiểm định chứng minh sản phẩm đạt yêu về chất lượng.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiện của chủ đầu tư - Ban quản lý dự án trong việc kiểm tra, giám sát xuyên suốt quá trình đầu tư xây dựng của dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Đối với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương), UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Trong quá trình thẩm định hoặc phê duyệt đối với các dự án có sử dụng vật liệu xây không nung (Gạch không nung, Gạch terazo…) cần chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế sử dụng gạch chuẩn đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn (TCVN 6477:2016 về Gạch bê tông; TCVN 7744 : 2013 về Gạch terazo…) và có ghi chú, hướng dẫn, chỉ dẫn kỹ thuật rõ ràng đầy đủ.   

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi đưa vật liệu xây không nung (Gạch không nung, Gạch terazo…) vào thi công xây dựng công trình không đúng chủng loại, không đạt yêu cầu về chất lượng.

- Báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ, cuối năm về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng, đồng thời công bố lên trang tin điện tử của Sở Xây dựng để các chủ đầu tư biết và xem xét, có căn cứ lựa chọn trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng, đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên quan tâm xem xét triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);                                                                        - L­­ưu: VP-QLHĐXD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.530
    Online: 44