UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 Số: 2404/BC-SXD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý III năm 2022

       

         I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

        Trong quý III năm 2022, Sở Xây dựng đã triển khai 09 cuộc thanh, kiểm tra bao gồm (03 cuộc thanh tra, 06 kiểm tra thường xuyên). Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện một số nội dung tồn tại, hành vi vi phạm và đã xử lý vi phạm hành chính đối với 03 tổ chức với tổng số tiền 205 triệu đồng. Cụ thể như sau:

        1. Thanh tra hành chính

        - Việc triển khai các cuộc thanh tra

        + Triển khai trong kỳ: không

        + Kỳ trước chuyển sang: không

        2. Thanh tra chuyên ngành

        a. Việc triển khai các cuộc thanh, kiểm tra trong kỳ

        - Triển khai trong kỳ: 01 cuộc.

        + Thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án, công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

        - Kỳ trước chuyển sang: 02 cuộc

        + Thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Hương Khê.

        + Thanh tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.

        b. Kết quả thanh tra

Đã ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Hương Khê; đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thanh tra:

          - Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 01 tổ chức, 01 cá nhân.

          - Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra:

          + Về kinh tế: Kiến nghị giảm trừ giá trị hợp đồng xây lắp, giá trị thanh toán tại các công trình do UBND huyện Hương Khê, UBND xã thuộc địa bàn huyện Hương Khê làm Chủ đầu tư với tổng số tiền 658.478.000 đồng;

          + Về xử lý vi phạm: Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức được ban hành là 02; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 55 triệu đồng; xử phạt bằng hình khác: Không; chuyển cơ quan điều tra xử lý: Không.

          c) Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra

          - Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế: UBND huyện Hương Khê đang chỉ đạo cá phòng, ban liên quan, UBND các xã được thanh tra đang thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra.

          - Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 01 cá nhân đã chấp hành nộp phạt. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu được 15 triệu đồng.

          - Xử lý hình sự: Không.

        3. Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động (kiểm tra thường xuyên)

        - Số cuộc kiểm tra: 06, trong đó về trật tự xây dựng: 01 công trình; kiểm tra về chất lượng công trình: 27 công trình.

        - Đối tượng được kiểm tra: 67.

        - Một số nội dung tồn tại và hành vi vi phạm: Không lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động, xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch được duyệt.

        - Số cá nhân, tổ chức vi phạm:  03 tổ chức

        - Hình thức xử lý: Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phảm hành chính, yêu cầu các đơn vị có biện pháp xử lý, khắc phục các nội dung tồn tại sai sót và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

        - Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: Thanh tra Sở đã ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt 40 triệu đồng; tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 110 triệu đồng; đang dự thảo trình UBND tỉnh để ban hành 01 Quyết định vi phạm hành chính. Tổng số tiền phạt đã thu được 150 triệu đồng.   

        4. Thực hiện một số công việc khác

        - Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng đối với nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

        - Đoàn xác minh khiếu nại (lần hai) của Công ty TNHH quảng cáo điện tử Hoàng Long.

        - Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của một số tổ chức trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

- Tham gia Đoàn kiểm tra do BTV Tỉnh ủy thành lập, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban hường vụ huyện ủy Hương Khê và thị ủy Kỳ Anh.

        - Thực hiện một số báo cáo, góp ý đột xuất của UBND tỉnh, các sở, ban ngành theo yêu cầu.

        5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

        - Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: Không.

        - Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tổ chức; tổng số người tham gia: Tổ chức tập huấn cho 04 đơn vị cấp huyện (Huyện Kỳ Anh, Lộc Hà, Vũ Quang và thị xã Hồng Lĩnh).

        6. Xây dựng lực lượng

        - Tổng số công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo (số thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính, thanh tra viên và tương đương,...): 06 người

        - Biến động tăng, giảm số lượng công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo: Không

        - Số người được chuyển đổi vị trí công tác: Không

        - Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra và số đã thực hiện: 02 Thanh tra viên chính; số đã đào tạo 0.

        - Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm: Không

        II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Công tác tiếp công dân

        Số lượt tiếp công dân quý III năm 2022: 0 lượt.

          2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          a. Tổng số đơn tiếp nhận trong quý III năm 2021: 01 đơn.

          b) Phân loại đơn

- Phân loại theo nội dung:

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0 đơn

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 0 đơn

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 01 đơn

- Phân loại theo tình trạng giải quyết

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 01 đơn

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 0 đơn

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0 đơn

          III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

          1. Công tác tuyên truyền:

        - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC được thực hiện thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về PCTN, TC trên website của Sở và thông qua các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị.

        - Sở Xây dựng thường xuyên kết hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật về PCTN, TC thông qua các buổi chào cờ đầu tháng, trong cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, các đợt sinh hoạt chi bộ; đã triển khai đến 100% cán bộ, công chức các văn bản pháp luật về PCTN, TC quan trọng và thường xuyên nhắc nhở cán bộ công chức những vấn đề có liên quan đến công tác PCTN, TC.

          2. Phát hiện và xử lý tham nhũng

          Trong quý III năm 2022, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

        IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

        Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung thực hiện các công việc sau:

        1. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định.

        2. Ban hành kết luận thanh tra việc việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án, công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư; kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh;

         3. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

        4. Tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, ngành chủ trì.

        5. Thực hiện một số công việc đột xuất của UBND tỉnh, liên ngành, lãnh đạo Sở giao./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ XD;

- Thanh tra Tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (bc);

- Lưu: VP, TTS.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.627
    Online: 32