UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 2522/SXD-QLHĐXD

V/v đăng ký tập huấn hướng dẫn lập dự toán XDCT theo Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2022.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

            Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 9 năm 2022

 

 

 

 

                           Kính gửi:    

 • Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh,
 • Các ban QLDA chuyên ngành, khu vực
 • UBND các huyện, thành phố, thị xã,
 • UBND các xã, phường, thị trấn,
 • Các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực XD.

 

Ngày 28/9/2022, UBND tỉnh  có Quyết định số 1994/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá XDCT tỉnh Hà Tĩnh.  Để phục vụ cho công tác tập huấn về đơn giá và phương pháp lập dự toán xây dựng công trình cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng dự kiến tổ chức tập huấn để giới thiệu và hướng dẫn áp dụng các Đơn giá nhân công xây dựng công trình, đơn giá ca máy - thiết bị thi công, Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2022 (Nội dung chủ yếu Hướng dẫn lập, thẩm tra dự toán theo đơn giá xây dựng mới và sử dụng phần mềm lập dự toán theo đơn giá và Hướng dẫn, làm rõ thêm một số nội dung trong áp dụng đơn giá, lập dự toán chi phí xây dựng, những vấn đề vướng mắc trong thời gian qua).

Dự kiến thời gian 01 buổi, khoảng từ ngày 10/10 đến 12/10/2022.

Địa điểm: Tại thành phố Hà Tĩnh.

Các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký về Sở Xây dựng với các nội dung: Số người tham gia và đăng ký mua bộ đơn giá, mua hoặc cập nhật phần mềm dự toán.

Lưu ý: Bộ đơn giá XDCT năm nay gồm 02 tập đơn giá được xây dựng riêng cho lương vùng 3 (thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh) và vùng 4 (các huyện thị xã còn lại). Vì vậy các tổ chức cá nhân ghi rõ cần cung cấp tập 1 hay tập 2 hay toàn bộ đơn giá XDCT tùy theo nhu cầu sử dụng.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký, gửi về Sở xây dựng trước ngày 5/10/2022 để Sở chủ động trong công tác tổ chức và in ấn đơn giá. Sở Xây dựng sẽ thông báo cho các Tổ chức, cá nhân khi có lịch chính thức.

Mọi chi tiết liên hệ đ/c Nguyễn Ngọc Tú, phòng QLHĐXD, Số điện thoại (Zalo): 0987.27.28.28; Email: ngoctu.sxd@gmail.com./.

Nơi nhận:

  - Như trên;

  - UBND tỉnh (để b/c);

  - Lãnh đạo Sở;

  - Lưu: VT, QLHĐXD.

KT.GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

 

 

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TẬP HUẤN ĐƠN GIÁ XDCT NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số 2522/SXD-QLHĐXD ngày 29/9/2022)

 

TT

NỘI DUNG

Cơ quan, Đơn vị công tác

Số lượng

Ghi chú

1

Số lượng người tham gia tập huấn

 

 

 

2

Số lượng tập đơn giá XDCT cần cung cấp

 

 

Đơn giá vùng 3 hoặc vùng 4 hoặc cả bộ

3

Phần mềm dự toán (cấp mới)

 

 

 

4

Phần mềm dự toán

(cập nhật)

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  °
   Liên kết website
  Thống kê: 1.526.365
  Online: 26