UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 146/GM-SXD

                        Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 10 năm 2022

 

GIẤY MỜI

Gặp mặt, Tọa đàm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về triển khai các hoạt động chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2022. Sở Xây dựng tổ chức buổi Gặp mặt, Tọa đàm để trao đổi các nội dung khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời để ghi nhận công lao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đã và đang hoạt động trong lĩnh vực của ngành.

Trân trọng kính mời:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng phụ trách xây dựng thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Giao thông tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Khu Kinh tế tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Sở Xây dựng: Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành; Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định, Viện Quy hoạch KT xây dựng và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Sở;

- Đại diện Đài Truyền hình, Báo Hà Tĩnh, Báo Xây dựng đến dự và đưa tin.

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’, ngày 08 tháng 10 năm 2022 (thứ Bảy).

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, Khách sạn Eagle, số 270, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Phân công nhiệm vụ:

- Văn phòng Sở: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi Tọa đàm; tổng hợp danh sách đăng ký tham dự hội nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc do các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến để tham mưu Lãnh đạo Sở phân công nghiên cứu, trả lời.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở: Nghiên cứu trả lời các kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến theo phân công và trực tiếp trả lời các kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp tại diễn đàn.

Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh đăng ký danh sách tham dự; đăng ký các nội dung khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh gửi về Văn phòng Sở Xây dựng Hà Tĩnh (Địa chỉ số 14 đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh) hoặc gửi vào các số Zalo: 0913036958; 0915445446 trước 17h30’ ngày 06/10/2022.

Rất mong sự tham gia đầy đủ, trách nhiệm của các đồng chí./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Đăng Cổng TTĐT Sở;

- Lưu: VT,CVP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.464.712
    Online: 4