UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 2593/SXD-QLHĐXD

V/v thông báo tập huấn công tác QLCP ĐTXD và công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

 

 

 

                    Kính gửi:    

 • Các sở, ban, ngành cấp tỉnh,

 • Các ban QLDA chuyên ngành, khu vực,

 • UBND các huyện, thành phố, thị xã,

 • Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh,

 • Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

 

Để cập nhật những quy định mới về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và  công bố bộ đơn giá XDCT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  Sở Xây dựng tổ chức tập huấn với các nội dung sau:

1. Giới thiệu một số nội dung về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

2. Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh được tích hợp toàn bộ các bộ đơn giá XDCB hiện nay (đơn giá xây dựng, đơn giá sửa chữa, đơn giá lắp đặt, đơn giá khảo sát, đơn giá thí nghiệm vật liệu).

3. Hướng dẫn và làm rõ thêm một số nội dung trong áp dụng đơn giá, lập dự toán chi phí xây dựng, những vấn đề vướng mắc trong thời gian qua.

4. Hướng dẫn lập, thẩm tra dự toán theo đơn giá xây dựng mới và sử dụng phần mềm lập dự toán ETA theo đơn giá này.

5. Thời gian: 01 buổi (bắt đầu từ 13h30 thứ 3, ngày 11/10/2022); có chương trình kế hoạch cụ thể kèm theo.

6. Địa điểm: Khách sạn EAGLE,  số 268 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân tham dự đầy đủ, đúng thời gian.

Mọi chi tiết liên hệ đ/c Nguyễn Ngọc Tú, phòng QLHĐXD, Số điện thoại (Zalo): 0987.27.28.28./.

Nơi nhận:

  - Như trên;

  - UBND tỉnh (để báo cáo);

  - Lãnh đạo Sở;

  - Lưu: VT, QLHĐXD.

KT.GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 Nguyễn Quốc Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  °
   Liên kết website
  Thống kê: 1.464.691
  Online: 28